Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Јанвар 2020

Имам Садиг (ә) Университетиндә “Дүнја Мүсәлман Азәрбајҹанлылары Ҝүнү” мүнасибәтилә тәдбир кечирилди

Şәһид Бакири Ҹәмијјәтинин (Азәриләр) тәшәббүсү илә Теһранын Имам Садиг (ә) Университетиндә “19 Јанвар Дүнја Мүсәлман Азәрбајҹанлылары Ҝүнү” мүнасибәтилә тәдбир кечирилиб. Тәдбирдә Азәрбајҹан вә Русијадан ҝәлмиш гонаглар, һабелә Теһран университетләринин тәләбәләри иштирак едиб.

Гафгаз Һәгигәтләри хәбәр верир ки, Шәһид Бакири Ҹәмијјәтинин (Азәриләр) тәшәббүсү илә Теһранын Имам Садиг (ә) Университетиндә “19 Јанвар Дүнја Мүсәлман Азәрбајҹанлылары Ҝүнү” мүнасибәтилә тәдбир кечирилиб. Тәдбирдә Азәрбајҹан вә Русијадан ҝәлмиш гонаглар, һабелә Теһран университетләринин тәләбәләри иштирак едиб.

Мәрасим Имам Садиг (ә) Университетинин Гәјјумлар Һејәтинин үзвү һөҹҹәтүл-ислам Сәид Мәһдәви Кәнинин ҝириш чыхышы илә башлајыб. Һөҹҹәтүл-ислам Сәид Мәһдәви дејиб: “Биз азәрбајҹанлы гардашларымызын ислами кимликләрини тәләб етмәләрини вә бу мәгсәд уғрунда атдыглары аддымлары һәлә дә унутмамышыг. Онлар гышын сојуг ҝүнләриндә өзләрини Араз чајына јетирдиләр ки, Аразын бу тајындакы дин гардашларынын јанында олсунлар; өз гаршыларындакы тиканлы мәфтилләри гырдылар ки, бу, коммунист вә совет һөкумәтинин мәһви истигамәтиндә илк аддым олсун.

Азәри гардашлар өзләрини сәрһәдин бу тајына чатдыранда истәдикләри јалныз Гуран вә дини китаблар иди. Бу, ән јахшы ҝөстәриҹи вә мејар иди вә 70 ил коммунистләрин һөкумәт етмәсинә бахмајараг бу мәнтәгәдә Гуран мәктәбинин һәлә дә дири галдығыны вә нәфәс чәкдијини нүмајиш етдирирди.”

Тәдбирин давамында Азәрбајҹан Республикасынын сијаси експерти Рамиз Сарыјев чыхыш едәрәк дејиб: “Азәрбајҹан халгы Гасим Сүлејманинин шәһадәтиндән сонра санки јени бир 19 јанвар јаратды. Бу сәмави инсанын шәһадәти Гафгаз азәриләринин гәлбиндә кимликтәләблији вә өз әслинә гајытмағы тәзәдән ишыгландырды.”

Рамыз Сарыјев чыхышынын давамында дејиб: “19 јанвар халгын өз ислами кимлијинә доғру көнүллү һәрәкәти иди. Лакин ҝенерал Сүлејманинин шәһадәтиндән сонра Азәрбајҹан халгы бир даһа ҝөстәрди ки, кимлик ардынҹа олмагдан әлавә, һәм дә Ислам ингилабы диалогу вә Ислам мүгавимәтини дә истәјирләр.Азәрбајҹанда Ислам дүшмәнләрини, хүсусилә дә сионистләри горхуја салан да мәһз бу мәсәләдир.”

Сијаси експерт вурғулајыб: “Азәрбајҹанын мүсәлман халгынын Һаҹы Гасим Сүлејманинин шәһадәтинә ҝөрә кәдәрләнмәси вә тәсирләнмәси һәм витурал, һәм дә реал аләмдә тамамилә ачыг-ајдын ҝөрүнүрдү.”

Сарыјев чыхышынын диҝәр һиссәсиндә дејиб: “Бәзиләри белә дүшүнүр ки, ССРИ-нин о вахткы дөвләти јолу гәсдән ачды ки, Азәрбајҹан әһалиси өзүнү Ислами Ирана чатдырсын. Беләликлә, Гырмызы Ордунун Бакыја јеридилмәси үчүн бәһанә јарансын вә 20 јанвар ҹинајәти баш тутсун. Лакин бу иддиа сәһвдир вә бу мәсәләнин әкси дүзҝүндүр.
Онлар Азәрбајҹан халгынын Ирана тәрәф һәрәкәт етмәсиндән вә ҹәмијјәтин чохлуғундан бәрк горхуја дүшмүшдүләр вә гәзәбләнмишдиләр. Халгы горхутмаг вә онларын гијамынын гаршысыны алмаг үчүн Коммунист Партијасы Мәркәзи Комитәси вә шәхсән Горбачовун ҝөстәриши илә ССРИ-нин мүхтәлиф јерләриндән ҝениш һәрби бөлмәләр Бакы дарвазаларына көчүрүлдү вә Гырмызы Орду Бакыја дахил олду, 20 јанварда әһалини гәтлиам етди. Бу ҹинајәтдә 136 нәфәр шәһид олду вә 700 нәфәрдән чох инсан јараланды.”
363 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP