Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Октјабр 2013

Баш назирин кечмиш мүавини Таҹикистанда мүәммалы шәкилдә өлдү

Мәрһум Сәмәд Садыгов екс-спикер Рәсул Гулијев вә һазырда һәбсдә олан кечмиш назир Ниҹат Гулијевлә јахын олуб.
мејит
Азәрбајҹанын баш назиринин кечмиш мүавини Таҹикистанда мүәммалы шәкилдә өлдү

Азәрбајҹанлы бизнесмен Таҹикистанын пајтахты Дүшәнбәдә мүәммалы шәкилдә өлүб. «Азадлыг» радиосуна бу барәдә бу ҝүн — октјабрын 2-дә мәлум олуб.

Өлән шәхсин Сәмәд Садыгов адлы Азәрбајҹан вәтәндашы олдуғу билдирилир. Азәрбајҹанын Дүшәнбәдәки сәфирлији факты тәсдиг едиб. Сәфирлијин мәтбуат катиби Самир Әһмәди билдириб ки, бизнесменин өлүмүнә сәбәб гара ҹијәр серрозу олуб. Диҝәр тәфәррүатлар һагда мәлумат верилмир.

Радиостансија билдирир ки, Азәрбајҹандан әлдә едилән бәзи мәлуматлара ҝөрә, Садыгов мүхалифјөнлү олуб. Онун јахынлары мәрһумун ҹәсәдини ҝөтүрмәк үчүн Дүшәнбәјә ҝедибләр.

Виртуалаз.орҝ арашдырыб ки, Дүшәнбәдә өлән Сәмәд Садыгов Азәрбајҹанын баш назиринин кечмиш мүавини, игтисадијјат назири олуб. О, 1993-ҹү илдә Азәрбајҹанда баш вермиш һакимијјәт дәјишиклијиндән гыса мүддәт сонра — 1993-ҹү ил, сентјабрын 2-дә һәмин вахт Али Советин сәдринин сәлаһијјәтләрини һәјата кечирән Һејдәр Әлијевин фәрманы илә баш назирин мүавини вә игтисадијјат назири тәјин олунуб. С.Садыговун кечмиш спикер Рәсул Гулијевин командасында јер алдығы да мәлум олуб.

О, баш назирин мүавини вәзифәсиндә бир нечә ил — тәхминән Р.Гулијевин истефасына (бу исә 1996-ҹы илдә олуб) гәдәр ишләјиб.

С.Садыгов 1995-ҹи ил, мартын 11-12-дә Данимарканын Копенһаҝен шәһәриндә кечирилән сосиал инкишаф үзрә үмумдүнја конфрансында Азәрбајҹанын иштиракына һазырлыг үзрә президент Һејдәр Әлијевин фәрманы илә јарадылмыш һөкумәт комиссијасында һазырда һәбсдә олан хариҹи игтисади әлагәләр назиринин кечмиш биринҹи мүавини Ниҹат Гулијев вә диҝәр рәсмиләрлә бирликдә тәмсил олунуб.
6319 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP