Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Нојабр 2023

Сәрдар Гаани: Бу тарихи дөјүшдә нә лазымдырса, едәҹәјик

Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) Гүдс Гүввәләринин команданы сәрдар Исмајыл Гаани ҺӘМАС-ын һәрби голу олан Шәһид Иззәддин Гәссам Баталјонларына мүраҹиәт үнванлајыб.

Бу мүраҹиәтдә дејилир: “Сиз “Әл-Әгса Туфаны” адлы бөјүк бир гәһрәманлыг сәһнәси јаратдыныз ки, бу гәһрәманлыг Аллаһын көмәји вә Гәззәдәки Әл-Гәссам Баталјонлары вә мүгавимәт мүҹаһидләринин әли илә һәјата кечирилди. Сиз гәсбкар сионист режимин зәифлијини ачыг шәкилдә ҝөстәрдиниз, практики вә гәти шәкилдә сүбут етдиниз ки, сионист режим һөрүмчәк торундан да зәифдир.

Сәрдар Гаани мүраҹиәтинин давамында вурғулајыб: “Фәләстин вә бөлҝә Әл-Әгса Туфанындан сонра әввәлки кими олмајаҹаг. Дүшмәнин гошунларына вә зиреһли техникасына гаршы мүгавимәт һүҹумлары Гәззә мүгавимәтинин тәшәббүс вә јениликләрә гадир олдуғуну һәр кәсә сүбут етди.”

Гүдс Гүввәләринин команданы әлавә едиб: “Гардашларыныз Бејтүл-Мүгәддәсдә вә мүгавимәт ҹәбһәсиндә сизинлә бирҝәдир вә онлар дүшмәнин Гәзза вә Фәләстиндә өз чиркин мәгсәдләринә чатмасына имкан вермәјәҹәкләр. Биз, бизи бирләшдирән гардашлыг әһдимизә садигик.”

О вурғулајыб: “Сизи әмин едирик ки, бу тарихи дөјүшдә нә лазымдырса, едәҹәјик.”/ирна/
1253 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP