Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Нојабр 2023

Рәиси: Гәззада мүһарибә шәрлә шәрәфин гаршыдурмасыдыр - Иранын Гәзза бөһранынын һәлли үчүн 10 тәҹили һәлл јолу

Президент дејиб: Гәзза һадисәси шәрәф ҹәбһәси илә шәр ҹәбһәсинин гаршыдурмасыдыр вә һәр кәс һансы тәрәфдә олдуғуну мүәјјән етмәлидир.

ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Ајәтуллаһ Сејид Ибраһим Рәиси Ислам Әмәкдашлыг Тәшкилатынын фөвгәладә иҹласында бу ҝүн Гәззә һадисәсини шәрәф ҹәбһәси илә шәр ҹәбһәсинин гаршыдурмасы адландырараг, һәр кәсин һансы ҹәбһәдә дајандығыны мүәјјән етмәли олдуғуну вурғулајыб, Америка һөкумәтини сон 5 һәфтәдә сионистләрин Гәззанын мәзлум әһалисинә гаршы ҹинајәтләринин тәшкилатчысы вә әсас тәрәфдашы кими таныдараг дејиб: “Гәзза бөһранына сон гојмаг үчүн илк вә ән тәҹили аддым Гәзза әһалисинин гәтлиамыны, мүлки шәхсләрә гаршы кор-коранә һүҹумлары, хүсусилә хәстәханалара, мәктәбләрә, дүшәрҝәләрә вә јардым мәркәзләринә едилән һүҹумлары дајандырмагдыр.”

Президент бу бөһрандан икинҹи чыхыш јолуну Гәззанын һуманитар блокадасынын тамамилә арадан галдырылмасы, Гәззаја јардымларын чатдырылмасы, әрзаг вә дәрманларын дахил олмасы үчүн мисирли гардашларын әмәкдашлығы илә Рәфаһ кечидинин дәрһал вә гејд-шәртсиз ачылмасы һесаб едиб.

Сејид Ибраһим Рәиси сионист режимин Гәззәдән дәрһал чыхарылмасыны вурғулајараг, бу бөһранын нөвбәти һәлли јолуну Ислам өлкәләринин ҹинајәткар сионист режимлә сијаси вә игтисади әлагәләринин дәрһал кәсилмәси, бу режим ордусунун террорчу елан едилмәси бәјан едиб.

Рәиси һәмчинин Гәззанын јенидән гурулмасы үчүн Ислам һөкумәтләри тәрәфиндән фонд јарадылмасыны вә Ислам өлкәләриндән һуманитар јардым карванларынын Гәзза золағына ҝетмәсини тәклиф едиб.

Президент һәмчинин сионист режимин Әл-Мәмәдани хәстәханасына һүҹум етдији ҝүнүн сојгырым вә инсанлыға гаршы ҹинајәт ҝүнү кими адландырылмасыны тәклиф едиб.

О, сонда тәклиф едиб ки, сионист режимин Гәззәјә һүҹумлары давам едәрсә, Ислам өлкәләри Фәләстин халгына силаһ јардымы ҝөндәрсин.

Дөвләт башчысы бу бөһрана сон гојмағын әсас һәлл јолунун “мүсәлман, христиан вә јәһуди олмасындан асылы олмајараг һәр бир фәләстинли бир сәс” демократик принсипи әсасында дәниздән чаја гәдәр ваһид Фәләстин дөвләтинин јарадылмасы олдуғуну билдириб вә Ислам Республикасынын буну дәстәкләјәҹәјини ачыглајыб.
1399 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP