Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Сентјабр 2023

Әрдәбилин ҹүмә имамы: Истәр Гарабағда олсун, истәр Гүдс вә Әл-Әгса мәсҹидиндә олсун, ишғал писләнир

Әрдәбилин ҹүмә имамы Ајәтуллаһ Амили буҝүнкү ҹүмә намазы хүтбәләриндә Гарабағын азад едилмәсинә тохунараг деди: Биз хошбәхтик ки, Гарабағ бөлҝәси 30 илә јахын мүддәтдән сонра әсл саһибинә гајытды вә бу бөјүк уғуру Азәрбајҹан халгына тәбрик дејирик.

Ајәтуллаһ Амили давам етди: Гарабағ Азәрбајҹанын әразисидир вә Иран бејнәлхалг аренада дәфәләрлә Азәрбајҹанын әрази бүтөвлүјүнә сәс вериб. Али Мәгамлы Рәһбәр ону да билдирди ки, бүтүн Гарабағ Азәрбајҹанын әразисидир вә Азәрбајҹана гајтарылмалыдыр. Биз Гарабағ шәһидләринә салам ҝөндәририк.

О, билдирди: Онларын дәфниндә иштирак етмәк бизә нәсиб олмаса да, узагдан онлара еһтирамымызы билдиририк. Бу һәфтә Теһранда Гарабағ шәһидләринин хатирәсинә һәср олунмуш мәҹлис кечирилди вә мән о мәҹлисин натиги идим. Бу мүһарибәдә дөрд минә јахын мүсәлман ишғала сон гојмаг вә Азәрбајҹан әразисини бәрпа етмәк јолунда ҹанфәшанлыгла шәһадәтә чатыб.

Вәлијји-фәгиһин Әрдәбил әјаләти үзрә нүмајәндәси деди: Әлбәттә, бу уғурун даһа әввәл баш вермәси вә Гарабағын даһа аз шәһидлә азад едилмәси тамамилә мүмкүн иди, лакин чох тәәссүф ки, јерсиз бир горху вә азғын сајылан милләтчи дүшүнҹә буна имкан вермирди. (Тәәссүф ки, шаһиди олдуг ки,) тәәҹҹүблү шәкилдә дедиләр; биз Гарабағы ики әлимизлә ермәниләрә вермәјә һазырыг, амма Иранын әли илә азад етмәјә јох. Бүтүн Азәрбајҹан халгы мәним нәдән данышдығымы билир.

О әлавә етди: Һамы диггәт етмәлидир ки, әрази иддиасы вә бејнәлхалг сәрһәдләрин позулмасы 30 ил әрзиндә ики өлкәни гаршы-гаршыја гојду, чохлу ҝүнаһсыз инсанын ганы төкүлдү вә нә гәдәр аилә гәмә батды. Үмид едирик ки, бундан сонра реҝионда нә мүһарибә, нә ишғал олаҹаг, нә дә бејнәлхалг сәрһәдләр позулмајаҹаг вә реҝионун бүтүн өлкәләри ирәлиләјиш, инкишаф, игтисади тәрәгги вә халглары үчүн фираванлыг јолунда аддымлара һәртәрәфли дәстәк верәҹәк вә даһа чох әмәкдашлыг едәҹәкләр.

Ајәтуллаһ Амили деди: Мән маҹәранын тәфәррүатыны јахшы ҝөрүрәм. Хүсусән дә Азәрбајҹан һөкумәти рәсми шәкилдә бәјан етди ки, биз өлкәләрин әрази бүтөвлүјүнү рәсмән таныјырыг вә һеч бир өлкәнин әразисинә тамаһ салмырыг.

Рәһбәрлијин Експертләр Шурасынын үзвү бәјан едиб: Азәрбајҹаны Нахчывана бағламаг үчүн Иран әразиси 30 илдир ки, Азәрбајҹанын ихтијарындадыр вә бу сәхавәт давам едәҹәк. Бөлҝәдә јеҝанә проблем Исраилин варлығыдыр. Бу режим фитнә вә бөјүк бир фәсаддыр вә бөлҝәнин мүсәлман өлкәләринин бир-биринә јахынлашмасына, бир-бири илә разылашмасына гәти имкан вермәјәҹәк.

Әрдәбилин Ҹүмә имам чыхышынын башга бир һиссәсиндә билдирди: Исраилин бөлҝәдәки мөвҹудлуғу илә бизим үчүн проблем јарадаҹағындан һеч бир горху јохдур. Лакин бу нәһс режимин бөлҝәдәки шәр варлығы бир милјард јарым мүсәлманын мүгәддәсләринә сајмамазлыг вә мүсәлман торпагларынын ишғалынын танынмасыдыр. Истәр Гарабағда олсун, истәр Гүдс вә Әл-Әгса мәсҹидиндә олсун, ишғал писләнир./ирна/
2551 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP