Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Сентјабр 2023

Мисирли мүфти: Әһли-бејт (ә) нәслинин давам етмәси Аллаһын мөҹүзәсидир

Мисир өлкәсинин сабиг мүфтиси вә бу өлкәнин Бөјүк Алимләр Шурасынын үзвү Шејх Әли Ҹүмә “Сәглејн” һәдисинин тәватүр олдуғуну вурғулајараг, Әһли-бејт (ә) нәслинин сағ галмасыны Аллаһын мөҹүзәси вә пејғәмбәрләрин сонунҹусу мөвламыз Муһәммәдин (саллаллаһу алејһи вә алиһи вә сәлләм) тәсдиги кими дәјәрләндириб.

Шејх Әли Ҹүмә Фаҹебоок сәһифәсиндә јазыб: “Бизим ағамыз Рәсулуллаһ (саллаллаһу алејһи вә алиһи вә сәлләм) вәһји чатдырды вә һәгигәти сөјләди. Ҝөјләрин вә јерин Рәбби једди сәманын вә әзәмәтли әршин үзәриндән онун пејғәмбәрлијини тәсдиг етди.”

Бөјүк Алимләр Шурасынын үзвү Пејғәмбәрин (с) Аллаһын Китабыны вә Әһли-бејти (ә) ики ағыр әманәт олараг инсанларын арасында әманәт гојдуғуну билдирән “Сәгәлејн” һәдисинә тохунараг, бир чох мүсәлман алимләрин өз мәшһур китабларында бу һәдис һагда сөз ачдыгларыны вурғулајыб.

Мисирли мүфти јазыб: “Һәзрәт Рәсули-әкрәм (сәлләллаһу әләјһ вә алиһ) әмин иди ки, онун нәсли ики нәвәси Һәсән (әлејһиссалам) вә Һүсејн (әлејһиссалам) васитәсилә шәргдән гәрбә гәдәр бүтүн јер үзүнү әһатә едәҹәк.”
О вурғулајыб: “Имам Һәсәнә (әлејһиссалам) зәһәр верилди вә шәһид олду вә Имам Һүсејн (әлејһиссалам) гәтлә јетириләрәк шәһид олду, лакин Уҹа Аллаһ Имам Һүсејнин (әлејһиссалам) оғлу Имам Әли Зејнүл-Абидини (өлдүрүлмәкдән) хилас етди. Неҹә ки, Имам Һәсән Мүҹтәбинин (әлејһиссалам) өвладлары Һәсән әл-Мүсәнна вә гардашы Зејд әл-Әбләҹи хилас етди вә бу үч пак-пакизә инсанлардан нәҹиб өвладлар вә нәсилләр дүнјаја ҝәлди.”

Şејх Ҹүмә чыхышынын сонунда јазыб: “Пејғәмбәр нәслинин вә өвладларынын галмасыны ҝөрүрүксә, бу, анҹаг Аллаһын лүтфү үзүндәндир.”
2471 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP