Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Сентјабр 2023

“Русија илә Иран арасында гаршылыглы фәалијјәт јени сәвијјәјә чатыр”

Буну Русијанын мүдафиә назири Серҝеј Шојгу дејиб.

“Биз АБШ вә онун Гәрб мүттәфигләринин мүгавимәтинә бахмајараг, планлашдырылан фәалијјәтләрин бүтүн спектрини һәјата кечирмәјә чалышырыг. Русија вә Ирана гаршы санксијаларын тәзјиги онун фајдасызлығыны ҝөстәрир, ејни заманда Русија-Иран гаршылыглы фәалијјәти јени сәвијјәјә чатыр”, – Шојгу данышыгларда дејиб.

Ејни заманда о, Јахын Шәргдә сабитлик вә тәһлүкәсизлијин мөһкәмләндирилмәси саһәсиндә ҝәләҹәк бирҝә фәалијјәтә һазыр олдуғуну бәјан едиб.

Шојгунун сөзләринә ҝөрә, бу, даһа чох Русија вә Иран лидерләри арасында јаранмыш инамлы мүнасибәтлә бағлыдыр:

“Ҝөрүшләрин јүксәк динамикасы мүдафиә секторунда стратежи тәрәфдашлығын вә һәрби әмәкдашлығын даһа да ҝүҹләндирилмәси үчүн үмуми әһвал-руһијјәни тәсдигләјир”.
2817 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP