Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Сентјабр 2023

Сәбра вә Шатила гәтлиамы сионист режимин ганичәнлијинә сүбутдур

Фәләстин Ислами Ҹиһад Һәрәкаты шәнбә ҝүнү сионист режимин Ливандакы “Сәбра вә Шатила” гачгын дүшәрҝәләриндә төрәтдији ҹинајәтин 42-ҹи илдөнүмү илә бағлы бәјанат јајыб вә бу режимлә мүбаризәнин давам етдијини вурғулајыб.

Сәбра вә Шатила Ливанын ҹәнубундакы фәләстинли гачгынлар үчүн 12 дүшәрҝәдән икиси иди. 1982-ҹи ил сентјабрын 16-дан 18-дәк сионист режим бу дүшәрҝәләрдә күтләви гырғынлар һәјата кечириб. Онун гурбанларынын сајынын ики мин нәфәрдән чох олдуғу ачыгланыб. Бәзи мәнбәләр һәтта гурбанларын сајыны үч илә беш мин арасында олдуғуну билдирирләр.

İслами Ҹиһад Һәрәкаты өзүнүн Телеҝрам каналында јазыб: “Фәләстин халгы адына вурғулајырыг ки, Фәләстин торпагларынын азад едилмәси вә гачгынларын ҝери гајтарылмасы јолунда мүбаризә давам едәҹәк. Чүнки Фәләстин халгы Сәбра вә Шатила гәтлиамыны вә Фәләстин халгына тәҹавүз олунмасы ҹинајәтини унутмајаҹаг вә бағышламајаҹаг.”

Бәјанатда билдирилир: “Гадын, киши вә ушагларын өлдүрүлмәси сәһнәләри јаддашлардан силинмәјәҹәк, сионист режимин мәһв едилмәси вә исраилли гатилләрдән интигам алынамсы бу ҹинајәтин бәдәли олаҹаг.”

İслами Ҹиһад өтән илләрдә бејнәлхалг сусгунлуғу вә диҝәр өлкәләрин сионист режимлә шәриклијини писләјәрәк вурғулајыб: “Сәбра вә Шатила гәтлиамы бу гәсбкар режимин ганичәнлијинә вә ондан асылы олан муздлуларын рәзиллијинә бир сүбут олараг галаҹаг. Бу һадисәни төрәдәнләр халгымыз тәрәфинәдән тәгиб олунаҹаг вә заманын кечмәси илә онларын ҹинајәтләри унудулмајаҹаг.”

40 ил бундан әввәл төрәдилән Сәбра вә Шатила гәтлиамы сионист режимин о вахткы мүһарибә назири Ариел Шаронун ҝөстәриши әсасында сионист һәрбчиләр вә Ливанын фаланж гүввәләри тәрәфиндән һәјата кечирилиб. Өләнләрин әксәријјәти гадынлар, ушаглар вә гоҹалар олуб.
2998 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP