Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Август 2023

Иранын ракет, һава вә космик сәнајесиндә һәјата кечирилән ән бөјүк тәхрибат әмәлијјатынын гаршысы алыныб

Сионист ҹасуслуг хидмәтинин (Моссад) Мүдафиә вә Силаһлы Гүввәләрә Дәстәк Назирлијинин ракет сәнајесиндә тәхрибатчы һәрәкәти сон илләрдә ән мүрәккәб кәшфијјат вә тәһлүкәсизлик лајиһәләриндән биринин һәјата кечирилмәси формасында гаршысы алыныб.

ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Мүдафиә вә Силаһлы Гүввәләрә Дәстәк Назирлијинин Информасија Мүһафизәси Тәшкилатынын рәсмиси ҹүмә ахшамы бу хәбәри ачыглајараг дејиб: “Иран Ислам Республикасынын ракет ҝүҹүнүн Иран халгына гаршы анд ичмиш дүшмәнләринин тәһдидләринә гаршы чәкиндирмә јаратмагда стратежи еффективлијинә диггәт етмәклә, ракет сәнајеси һәмишә сәнаје тәхрибаты саһәсиндә ҹасус хидмәтләринин һәдәфләриндән бири олуб.”

О, өлкәнин мүхтәлиф диапазонларда лазым олан һәр ҹүр систем вә ракетләрин лајиһәләндирилмәси вә истеһсалы саһәсиндә өзүнү тәмин етмәсинә тохунараг, сон илләрдә рәгиб (кәшфијјат) хидмәтләрини јанлышлыға дүчүр етмәк мәгсәдилә һиссәләрин алынмасы пәрдәси алтында чохгатлы информасија вә тәһлүкәсизлик лајиһәләри һазырланыб һәјата кечирилиб.Тәһлүкәсизлик рәсмиси әлавә едиб: “Мүдафиә Назирлијинин ракет сәнајеси өлкә үчүн кифајәт гәдәр һәрби вә мүдафиә ҝүҹү истеһсал етмәклә јанашы, һәм дә мүрәккәб ҹасуслуг вә тәсир шәбәкәләрини әлә кечирмәк вә рәгиб хидмәтләрин кәшфијјат имканларына әсаслы зәрбәләр ендирмәк үчүн әлверишли платформа олуб.”

О даһа сонра дејиб: “Өтән ајларда һәзрәт Вәлијји-Әсрин (әҹ) лүтфү илә, бәзи инфилтраторларын әмәкдашлығы илә Мүдафиә Назирлијинин ракет сәнајесиндә габагҹыл ракетләрин истеһсалында истифадә үчүн гүсурлу вә тәҹһиз едилмиш һиссәләри истеһсала бурахмағы нәзәрдә тутан там пешәкар вә тәҹрүбәли шәбәкә Мүдафиә Назирлијинин Информасија Мүһафизәси Тәшкилатында Имам Заманын (әҹ) намәлум әсҝәрләринин кәшфијјат торуна дүшәрәк тутулублар.”

Онун сөзләринә ҝөрә, бу шәбәкә Моссад тәшкилатынын билаваситә рәһбәрлији алтында тәҹһиз едилмиш һиссәләри сатмагла истеһсал олунан ракетләри сәнаје хәтләринә вә бу саһәдә чалышан ишчиләрә зәрбә вурмаг үчүн партлајыҹы гурғулара чевирмәји нәзәрдә тутурду.Информасија Мүһафизәси Тәшкилатынын рәсмиси вурғулајыб: “Сионист дүшмәнин чох мүрәккәб планына бахмајараг, Аллаһын лүтфү вә Мүдафиә Назирлијинин Информасија Мүһафизә Тәшкилатында Имам Заманын (әҹ) намәлум әсҝәрләринин јорулмаг билмәдән сәјләри илә сионист дүшмәнин бу һәрәкәти әввәлдән кәшфијјат вә әмәлијјат нәзарәти алтында олуб вә онун аҝентләринин һәбси илә тәхрибат тамамилә зәрәрсизләшдирилиб.”

О гејд едиб ки, бу лајиһәнин там уғурла һәјата кечирилмәси илә Моссад-ын хариҹи забитләри вә дахили аҝентләри илә бирликдә истәдикләри һиссәнин тәдарүкү вә тәһвил верилмәси үчүн бүтүн маршрут вә фәалијјәтләри мүәјјән едиләрәк кәшфијјат чәтири алтына јерләшдирилди.

Бу лајиһәнин мүрәккәблијинә вә техники өлчүләринә тохунан тәһлүкәсизлик әмәкдашы дејиб: “Сионист дүшмән сон вахтлара гәдәр сәнаје тәхрибаты вә гүсурлу һиссәләрин Мүдафиә Назирлијинин ракет сәнајесинә верилмәси планынын уғурла һәјата кечирилдијинә там әмин иди, лакин јухарыда гејд олунан тәхрибат шәбәкәсинә вурулан сон зәрбәдән сонра бу әмәлијјат заманы үзләшдији уғурсузлуғун дәринлијиндән һәлә дә шокдадыр.”
3332 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP