Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Август 2023

Русија јуана кечир

Русијада валјута мәзәннәләри ҹәдвәлиндә дәјишиклик едилир вә Чин јуаны јухары сырада јерләшдирилир.

Бу һагда Русија Мәркәзи Банкынын рәсми сајтында мәлумат јајылыб.

Рус медиасынын мәлуматына ҝөрә, бејнәлхалг тиҹарәтдә долларын пајыны азалтмаг үчүн интенсив арашдырмалар апаран вә бир чох тәрәфдаш өлкәләрлә милли валјуталар васитәсилә тиҹарәти ҝенишләндирән Русијада рәсми гурумлар да долларла бағлы символик аддымлар атыр. Белә ки, һазырда Русија Мәркәзи Банкы рәсми сајтында әнәнәви олараг валјута мәзәннәләри ҹәдвәлиндә биринҹи јери тутан доллары Чин јуаны илә әвәзләјиб.

Мәркәзи Банкын ачыламасына ҝөрә, јуанын Русијанын ихраҹ әмәлијјатларында пајы апрел ајы илә мүгајисәдә 2 фаиз артараг 25 фаиз тәшкил едиб, идхалда исә бу, 31 фаиз сәвијјәсини горујуб. Һәмчинин гејд едилиб ки, доллар вә авронун хариҹи тиҹарәтдә дәјәр итирмәкдә давам етдији бир вахтда, онларын ихраҹ вә идхалдакы пајлары ијун ајында мүвафиг олараг 33 вә 35 фаизә гәдәр азалыб.
3494 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP