Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Август 2023

Америкалы баш кешишин христианлара төвсијәси: - Видео

Әҝәр индијә кими Кәрбәлаја ҝетмәмисинизсә, елә инди сәфәрә һазырлашын

Имам Һүсејнин (ә) һәрәминә ҝетдијим заман,
орада дајандығым вахт, һәгигәтән Аллаһын һүзуруну һисс етдим.
Һеч вахт јадымдан чыхмыр, һәјат јолдашымла бирликдә һәрәмин һәјәтиндә дајанмышдыг.
Минләрлә зәвварын дајандығыны, сыраја дүзүлдүјүнү, ағладығыны, ҝөз јашы ахытдығыны ҝөрдүм. Онлар һәрәмә ҝирмәк, мүгәддәс зәриһә әл вурмаг үчүн сәј едирдиләр.
Мән нә гәдәр ки, һәрәмә дахил олмамышдым, онларын һиссини дәрк едә билмирдим. Ора дахил оланда илаһи бир гүввәнин мәнә назил олдуғуну һисс етдим.
Əтрафыма бахдым, әтрафымда инсанларын ағладығыны, шивән етдијини ҝөрдүм.
Зәриһә јахынлашанда мәнә дедиләр: Мүсәлман дејилсәнсә, зәриһ олан јерә ҝедә билмәзсән.
Мән дә астанада гапынын архасында дајандым.
Әлими гапынын үзәринә гојдум.
Дүшүндүм ки, ичәри дахил ола билмирәмсә, ән азындан гапысына тохунум,
беләликлә, Аллаһын бу мүгәддәс вә салеһ инсаны илә бир јердә олмаг һиссинин неҹә олдуғуну дәрк едим.
Она ҝөрә дә, әлими дајадым
Әлими гапынын чәрчивәсинә дајадым
Елә әлими астананын гапысына дајамышдым ки, нәјинсә бәдәнимә дахил олдуғуну һисс етдим.
Илаһи бир гүввәнин мәнә назил олдуғуну һисс етдим.
Орада дајандығым һалда ҝөз јашым јанағыма сүзүлмәјә башлады.
Имам Һүсејнлә хүсуси бир рабитә јарандығыны һисс етдим.
Амма һәјат јолдашым гадынлар олан һиссәдә мүсәлман олмајанларын зәриһ олан јерә дахил олмасына иҹазә верилмәдијини билмәмишди.
Биз һәрәмин әтрафында ону ахтармаға башладыг.
Мән там тәәҹҹүблә онун зәриһ олан јерә дахил олдуғуну билдим.
О да башгалары кими ичәри дахил олараг ағлајыб вә шивән едиб.
Һәрәмдән ешијә чыхдыгдан сонра она дедим: Билмирсәнми, ичәри дахил олмамалы идин вә јалныз мүсәлманлар ичәри дахил ола биләр?
О деди: Мән өзүмдән ихтијарсыз ора чәкилдим вә ҹәзб олдум.
Санки дахил олмалы вә орада Аллаһын һүзуруну һисс етмәли идим.
Сиз баҹы-гардашларыма дејә биләҹәјим тәкҹә будур ки,
əҝәр индијә кими Ираг өлкәсиндә јерләшән Кәрбәлаја ҝетмәмисинизсә, елә инди сәфәр үчүн һазырлашын...
Чүнки мән Кәрбәлада оларкән һеч бир горху һисси кечирмәдим.
Ора ҝетмәздән әввәл бир аз горхум вар иди ки, ҝөрәсән Ирагда мәни нә ҝөзләјир?
Чүнки һамымызын Ираг һагда ешитдији сөз јалныз Сәддам Һүсејн иди.
Мәним килсәмин үзвләринин Ираг барәсиндә ешитдикләри тәкҹә бу иди ки, ора бөлҝәдә бүтүн зоракылыг вә дәһшәтли һадисәләрин мәнбәјидир.
Јахуд орадакы террорчулар вә адамлар барәдә ешидибләр, Әлгаидә вә саир кими ишләр һаггында.
Амма мән орада, Кәрбәлада олдуғум вахт, гәтијјән горху һисси кечирмәдим.
Һисс етдијим јалныз гардашлыг һисси иди.
Дәрк етдикләримин һамысы Аллаһа јахын олмаг һисси иди.
Бүтүн һисс етдикләрим Кәрбәлада оранын мүсәлман халгынын ҝениш вә сәмими ағушу иди.
Онлар мәнимлә вә һәјат јолдашымла елә рәфтар етдиләр ки, биз уҹалыг һисс етдик.
Онлар сон дәрәҹә һөрмәтлә вә гуҹаг ачараг бизимлә рәфтар етдиләр.
Она ҝөрә дә, мән бу ҝүн сизин үчүн ваҹиб билирәм –истәр Јоутубе васитәсилә тамаша едәнләр
истәрсә дә, Нју-Ҹерси әјаләтинин Самирист шәһәриндә бу отагда иштирак едән сиз.
Елә инди һазырлашын, ҝедин Кәрбәлаја!
Орада зијарәтинизи јеринә јетирин!
Беләҹә сиз ејнилә мәним һисс етдикләрими һисс едә биләҹәксиниз.
Вә ејнилә мәним јашадыгларымы јашајаҹагсыныз.


3071 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP