Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Август 2023

Ҝенерал Һејдәри Москваја сәфәр етди

Русија Силаһлы Гүввәләринин Гуру Гошунларынын баш команданы дејиб: Иран Ислам Республикасы Јахын Шәргин әсас өлкәләриндән бири вә Русијанын стратежи вә мүһүм тәрәфдашыдыр.

Базар ертәси Олег Салјуков Москвада Русија Гуру Гошунларынын гәрарҝаһында ИИР-ин Гуру Гошунларынын команданы илә мүзакирәдә әлавә едиб: Москва вә Теһран икитәрәфли мүнасибәтләрин инкишафы үчүн интенсив олараг сијаси диалоглар апарыр.

Ҝөрүшдә ордунун Гуру Гошунларынын команданы, бригада ҝенералы Кјумәрс Һејдәри ордунун Русија гуру гошунлары илә һәрби әмәкдашлығы инкишаф етдирмәјә һазыр олдуғуну ачыглајыб.

Ҝөрүшдә ики өлкәнин Силаһлы Гүввәләринин дөјүш һазырлығынын артырылмасы үзрә лајиһәләрин һәјата кечирилмәси мәгсәдилә һәрби әмәкдашлыг вә гаршылыглы фәалијјәт мәсәләләри мүзакирә едилиб.

Мәлумата ҝөрә, ҝөрүшдә тәрәфләр Гуру Гошунларынын мүхтәлиф саһәләрдә әмәкдашлығыны даһа да ҝүҹләндирмәк барәдә разылыға ҝәлибләр.

Ҝөрүшдән әввәл ордунун Гуру Гошунларынын команданы Русија Силаһлы Гүввәләринин Гуру Гошунларынын баш команданынын мүшајиәти илә Москвада намәлум әсҝәрин абидәси өнүнә әклил гојуб.

Мәлумата әсасән, ИИР Гуру Гошунларынын команданы Москваја сәфәри заманы һәмчинин Русијанын Гуру Гошунларынын бәзи һәрби тәлим мүәссисәләри вә һәрби сәнаје комплексләринә баш чәкәҹәк.

Базар ҝүнү, Москваја сәфәринин илк ҝүнүндә бригада ҝенералы Һејдәри Москва јахынлығында јерләшән Патриот паркында "Орду 2023" кими танынан Русија һәрби сәрҝисиндә ИИР-ин стендини зијарәт едиб./ИРНА/
2557 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP