Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Август 2023

Әрәб Лигасы сионист режимин Мәсҹидүл-Әгсаја гаршы һәрәкәтләринә реаксија вериб

Әрәб Лигасы Катиблији сионист режимин Гүдс вә Мәсҹидүл-Әгсаја давамлы һүҹумларына сон гојулмасы, ишғалчы режимин бу мүгәддәс мәканын һүгуги вә тарихи статусунун дәјишдирилмәси истигамәтиндә һәрәкәтләринин гаршысынын алынмасы үчүн бејнәлхалг иҹтимаијјәтин дәрһал мүдахиләсини тәләб едиб.

Әрәб Дөвләтләри Лигасынын Катиблији Мәсҹидүл-Әгсанын сионистләр тәрәфиндән јандырылмасынын 54-ҹү илдөнүмү мүнасибәтилә јајдығы бәјанатда сионист режимин мүсәлман вә христианларын мүгәддәс мәканлары, хүсусилә дә Мәсҹидүл-Әгсаја гаршы бүтүн һүҹумларыны писләјиб.

Лиганын бәјанатында вурғуланыр: “Мәсҹидүл-Әгса тамамилә јалныз мүсәлманларын ибадәтинә аиддир. Фәләстинин пајтахты вә мүгәддәсләри олараг Шәрги Гүдс үзәриндә Фәләстин Милли Һөкумәтинин суверенлијини арадан галдырмаг ҹәһдини писләјирик.”

Əрәб Дөвләтләри Лигасынын Катиблији сионист режимин мүхтәлиф кабинетләринин Мәсҹидүл-Әгсаја зәрәр вурмаг, бу мүгәддәс јерин вә онун әтраф мәканынын алтында тунелләр вә гујулар јаратмагла она гаршы һөрмәтсизлик истигамәтиндә атдығы аддымлара тохунараг, бу һәрәкәтләри Мәсҹидүл-Әгсанын дағыдылмасы ҹәһди адландырыб.
2665 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP