Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Август 2023

Хариҹи КИВ-ләр артыг Әрбәин јүрүшүнү ишыгландырмаға башлајыб

Имам Һүсејн (ә) зәвварларынын дүнјанын ән бөјүк дини мәрасими олан Әрбәин јүрүшүнү башламасы илә ејни заманда әрәб вә хариҹи медиалар Әрбәин мәрасими илә бағлы хәбәрләри ишыгландырмаға башлајыблар.
Бу, илк дәфәдир ки, медиалар Әрбәин мәрасимини бир нечә ҝүн әввәлдән әкс етдирмәјә башлајыб. Әввәлләр онлар јалныз Сәфәрин 20-дә (Әрбәин ҝүнү) бу мәрасимлә бағлы хәбәрләри ишыгландырмагла кифајәтләнирдиләр.
КИВ-ләр артыг Ирагын Бәсрә вилајәтиндән Кәрбәлаја зәвварларын јүрүшүнүн башладығыны хәбәр верәрәк билдирибләр: “Ирагын ән уҹгар бөлҝәси Рас әл-Бишәдән олан шиә зәвварлар Әрбәин мәрасиминдә милјонларла диҝәр зәвварлара гошулмаг үчүн гызмар ҝүнәшин алтында пијада јола дүшүбләр.”
Бир сыра хариҹи медиалар “2023-ҹү илин Әрбәин мәрасими нә вахт башлајыр?” башлығы илә хәбәрләр дәрҹ едәрәк, дүнјанын һәр јериндән ҝәлән зәвварларын кечирдији бу хүсуси милјонлуг мәрасимин вахты барәдә охуҹуларыны мәлуматландырыб.
Бу хәбәр аҝентликләри вурғулајыблар: “Әрбәин јүрүшү шиәләрин мүһүм мәрасимләриндән биридир. Белә ки, шиә мүсәлманлар бу мәрасими кечирирләр, милјонларла зәввар Әрбәин јүрүшү олараг Кәрбәлаја доғру һәрәкәт едир вә Имам Һүсејнин (ә) һәрәминдә Кәрбәла фаҹиәсинин 40-ҹы ҝүн мәрасимини кечирирләр.”
2120 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP