Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Август 2023

Иран Авропа вә Канадаја билијә әсасланан аваданлыглар ихраҹ едир

Иранын Сәнаје Аваданлыгларынын Билијә Әсасланан Игтисадијјатынын Инкишафы үзрә Гәрарҝаһын катиби билијә әсасланан гида сәнајеси аваданлыгларынын истеһсалы вә онларын Авропа вә Канадаја ихраҹындан хәбәр вериб.
Мәһәммәдмәһди Һадәви журналистләрә ачыгламасында машынгајырма сәнајесини өлкәнин ән бөјүк сәнаје саһәләриндән бири һесаб едәрәк дејиб: “Өлкәнин машынгајырма вә сәнаје аваданлыглары сәнајесиндә һәм билијә әсасланан, һәм дә билијә әсасланмајан 6000-ә јахын ширкәтин фәалијјәт лисензијасы вар. Бу сәнаједә 250 минә јахын инсан чалышыр.

Мөвҹуд статистик мәлуматлара ҝөрә, биз бу сәнаједә һәр ил тәхминән 3 милјард долларлыг мәһсул истеһсал едирик. Диҝәр тәрәфдән, рәсми идхалымыз 5-8 милјард доллар ҹиварындадыр. Ардынҹа ҝетдијимиз мүһүм мәсәләләрдән бири дә бу саһәјә билик јеритмәклә өлкәнин еһтијаҹ дујдуғу аваданлыглары јерли истеһсалла тәмин едә билмәкдир.”
Чини бу саһәдә Иранын рәгиби адландыран М. Һадәви гејд едиб ки, мәһсулларын кејфијјәтинин јүксәлдилмәси, чатдырылма мүддәтинин вә үмуми дәјәрин азалдылмасы, сатышдан сонракы өһдәликләрин дүзҝүн јеринә јетирилмәси рәгабәт габилијјәтини артырмаг вә мәһсул базарыны инкишаф етдирмәк үчүн нәзәрдә тутулан мәсәләләрдәндир. Бәзи һалларда, мәсәлән, гида сәнајеси аваданлыглары, Иран мәһсуллары даһа кејфијјәтли олур. Бу аваданлыг һәтта Авропа вә Канадаја да ихраҹ олунур, анҹаг бәзи аваданлыгларда чатдырылма мүддәтинин аз олмасы сәбәбиндән Чин ҹидди рәгибимиздир.

İранын Сәнаје Аваданлыгларынын Билијә Әсасланан Игтисадијјатынын Инкишафы үзрә Гәрарҝаһын катиби вурғулајыб: “Статистикамыз ҝөстәрир ки, биздә һәр ил 250 милјон доллара јахын мүхтәлиф компонент вә комплектләрин рәсми ихраҹы вар. Гаршыдакы 5 илдә бу мәбләғи 1 милјард доллара чатдырмағы һәдәфләдик.”
2039 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP