Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Август 2023

Хрениндән шок: Планет дүнја савашы астанасындадыр…

Бир чох өлкәләр өз мүстәгилликләрини вә суверенлијини мүдафиә едәрәк Гәрбә гаршы мүбаризәјә гошулублар.

Буну Беларус мүдафиә назири Виктор Хренин дејиб.

“Бу ҝүн бу мүбаризә Украјна әразисиндә Гәрблә Шәргин глобал гаршыдурмасы илә нәтиҹәләниб. Ејни заманда, орада баш верән прокси мүһарибә әслиндә планети Үчүнҹү Дүнја мүһарибәсинин астанасына ҝәтириб. Гәрби ҝенишмигјаслы мүһарибәјә башламагдан сахлајан јеҝанә шеј нүвә тәһлүкәсидир. Тәсадүфи дејил ки, Беларус тактики нүвә силаһларынын өз әразисинә гајтарылмасыны стратежи чәкиндирмәнин еффектив амили һесаб едир. Ҝәләҹәкдә НАТО илә бирбаша һәрби тоггушма еһтималы чох ачыг ҝөрүнүр”, - Хренин билдириб.
1923 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP