Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Август 2023

Кнессетин үзвү: Ордумуз дағылды

Сионист режимин кнессет нүмајәндәләриндән олан Рам Бен Барак һесаб едир ки, Бенјамин Нетанјаһу Исраилә бүтүн дүшмәнләрдән чох зәрәр вуруб.

“Маарив” Рам Бен Баракын бу ҝүн радиоја вердији мүсаһибәсинә истинад едәрәк, ондан ситат ҝәтириб: “Биз бөһранын астанасында дејилик, тамамилә учурума дүшмүшүк вә чөкүрүк.”

Əввәлләр һәм дә кнессетин тәһлүкәсизлик вә хариҹи сијасәт комитәсинин сәдри олмуш Рам, Нетанјаһунун коалисијасында ифрат сағчы ҹәрәјанларын иштиракына тохунараг, вурғулајыб: “Бу екстремист вә мафиоз груп һакимијјәт пирамидасынын зирвәсинә нәзарәти әлә кечириб. Бәзи шәхсләрин, о ҹүмләдән Нетанјаһунун өз идејалары илә дахили гаршыдурмалар јаратмаларына бахмајараг, бу, һәм дә онлары дәлилик истигамәтинә; Исраил ордусунун, ҹәмијјәтинин вә игтисадијјатынын структурларынын дағылдығыны мүшаһидә едәҹәјимиз јерә сөвг едиб. Индики вәзијјәтдә һакимијјәтин башында 75 ил әввәл мөвҹуд оланы дағыдыҹы вә чеврилишә ҹәһд едән кабинет дајаныр. Онлар әслиндә ганунлары дәјишмәклә бизи диктатура режиминә чевирибләр!”

Кнессет үзвү вурғулајыб: “Нетанјаһу иллүзија ичиндә јашајыр. О, бизә сон илләрдә Исраилин бүтүн дүшмәнләриндән чох зијан вурду. Нетанјаһу екстремистләрин мәгсәдләринә әмәл етмәкдә һәддиндән артыг ирәли ҝетдијини билмәлидир вә баша дүшмәлидир ки, белә давам едә билмәз. Тәбии ки, бу мәсәләјә јенидән бахмасалар, даһа Исраил мөвҹуд олмајаҹаг.”

Бир нечә ҝүн әввәл Моссад-ын кечмиш рәһбәри Тамир Пардо Нетанјаһунун мәһкәмә ислаһатларынын тәсдигинә ҹаваб олараг билдирмишди: “Исраил автоматик чөкмә системини дахилдән ишә салыб вә өз сонуна јахынлашыр.”
1906 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP