Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Ијун 2023

Пакистан КИВ-ләри: Долларын Иранла тиҹарәтдән чыхарылмасы просесинә старт верилиб

“Әл-Мәјадин” телеканалы хәбәр вериб ки, Пакистан Тиҹарәт Назирлији дүнән рәсми ачыглама јајараг, Иран, Әфганыстан вә Русија илә бәзи малларда бартер мүбадиләсинә иҹазә вердијини билдириб.
Пакистанлы игтисади мүшаһидәчиләр вә журналистләр Пакистан һөкумәтинин Иранла тиҹарәтдә гаршылыглы механизм тәтбиг етмәк гәрарыны алгышлајыблар вә долларын Иранла тиҹарәтдән чыхарылмасы просесинин башландығыны хәбәр верибләр.
Пакистанын Тиҹарәт Назирлији бу барәдә мәлумат јајыб ки, Әфганыстан, Иран вә Русија илә бәзи малларда бартер мүбадиләсинә иҹазә верилмәси үчүн хүсуси сәрәнҹам вериб вә бу сәрәнҹам бартер системи илә Иран вә Русијадан газ, бензин вә диҝәр малларын идхалына иҹазә верир.
Пакистандакы игтисади експертләр бартер мүбадиләси механизми әсасында Иранла идхал вә ихраҹы асанлашдырмаг мәгсәдилә Тиҹарәт Назирлијинин јени сијасәтини алгышлајыблар вә һесаб едирләр ки, бу јолла икитәрәфли тиҹарәтдә доллардан асылылыг азалаҹаг, гејри-рәсми тиҹарәт вә гачагмалчылығын гаршысы алынаҹаг.
Бу ганун Пакистанын јазылы вә електрон медиасында ҝениш әксини тапыб. Експертләр бу лајиһәнин долларын тәзјигини азалдаҹағына, Пакистанын идхал-ихраҹ вәзијјәтинин јахшылашмасына мүсбәт тәсир ҝөстәрәҹәјинә инанырлар.
Пакистан гәзетләри јазыблар ки, Иран, Русија вә Әфганыстанла тиҹарәтдә әмтәә мүбадиләси механизминин рәсми шәкилдә тәтбиги, хүсусән дә гоншу Иран өлкәсиндән нефт мәһсулларынын идхалына шәраит јарадылмасы Пакистанын тиҹарәт вә сәнаје иҹтимаијјәти үчүн јахшы хәбәрдир.
Валјута еһтијатлары гытлығы илә үзләшән вә бу еһтијатларын јалныз бир ај әрзиндә өлкәнин идхалына кифајәт едәҹәјини билән Пакистан һөкумәти тәдијјә балансы бөһраныны идарә етмәјә вә инфлјасија сәвијјәсинә нәзарәт етмәјә тәлаш ҝөстәрир.
Бу өлкәдә инфлјасија сәвијјәси кечән ај 38%-ә јахын рекорд һәддә чатыб.
1457 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP