Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Мај 2023

Суријанын ҝүҹләндијини ҝөрән Түркијә мүнасибәтләри нормаллашдырмаға чалышыр

Суријанын һәрби вә сијаси бахымдан ҝүҹләндијини фактики шәкилдә һисс едән Анкара режими Дәмәшг һөкумәти илә мүнасибәтләри нормаллашдырмаг үчүн әл-ајаға дүшүб.

Түркијәнин хариҹи ишләр назири Мөвлуд Чавушоғлу бу ҝүн (24 мај, чәршәнбә) бәјан едиб ки, Анкара Сурија илә мүнасибәтләрин нормаллашмасы мәгсәдилә јол хәритәси һазырламаг үчүн комитә јаратмаг гәрарына ҝәлиб.
Түркијәнин хариҹи ишләр назири “Һурријјәт” гәзетинә мүсаһибәсиндә дејиб: “Анкара илә Дәмәшг арасында мүнасибәтләрин нормаллашмасы истигамәтиндә јол хәритәси вә фәалијјәт планы һазырламаг үчүн комитәнин јарадылмасы гәрара алыныб. Бу комитә јахын ҝүнләрдә фәалијјәтә башлајаҹаг.”

Сурија хариҹи ишләр назири Фејсәл Мигдад да Анкара режими илә мүнасибәтләрин нормаллашмасыны мүсбәт гаршыладыгларыны билдирәрәк дејиб: “Тәбии ки, мүзакирәләрә башламаг үчүн һәр ики тәрәфин суверенлик, мүстәгиллик, әрази бүтөвлүјү вә бир-биринин ишинә гарышмамаг һүгугуна һөрмәт едилмәси ваҹибдир.”
Ф. Мигдад әлавә едиб: “Сурија вә Түркијәнин узун сәрһәдләри, ортаг мәгсәд вә мараглары вар. Бизим фикримизҹә, инди Түркијә вә Сурија халгларынын ҝөзләнилән визјонуну тәмин едән бу үмуми мәгсәд вә мараглары өтән илләрдә баш верән мәнфи һадисәләрә бахмајараг, иранлы вә рус вә достларымызын дәстәји илә реаллашдырмаг үчүн јахшы фүрсәтдир.”

Суријанын баш дипломаты ики ҝүн әввәл “Руссиа Тодај” телеканалына мүсаһибәсиндә Сурија илә Түркијә арасында мүнасибәтләрин нормаллашмасы барәдә билдириб ки, Дәмәшг Сурија торпагларыны ишғал етмиш Түркијә илә мүнасибәтләрини һеч вахт нормаллашдырмајаҹаг.”

Ф. Мигдад әлавә едиб ки, Сурија президенти Бәшәр Әсәдин түркијәли һәмкары Әрдоғанла ҝөрүшү дә бу өлкәнин гүввәләринин Суријадан чыхарылмасындан асылыдыр.

Гејд едәк ки, Анкара режими 2011-ҹи илдән Суријада бир сыра террор групларынын јаранмасына дәстәк вериб вә һәмин террорчу бирләшмәләр васитәсилә, һабелә бирбаша орду јеритмәклә Суријанын бәзи бөлҝәләрини иғал алтында сахлајыр.
2108 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP