Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Мај 2023

АБШ ҝенералы Иран ПУА-ларынын ҝүҹүнү белә тәриф етди

Биз индијәдәк Иран дронлары илә там шәкилдә баҹара билмәмишик.

АБШ Мәркәзи Команданлығынын кечмиш команданы ҝенерал Маккензи “Вашингтон Институту”на мүсаһибәсиндә Иран пилотсуз тәјјарәләри вә ракетләринин ҝүҹү илә бағлы тәгдирәлајиг вә мисилсиз ачыгламалар вериб.

Маккензи дејиб: “Иран систематик олараг ПУА, ганадлы ракетләр вә гитәләрарасы баллистик ракетләр јаратмаг имканларыны инкишаф етдириб. Бу инкишаф о гәдәр ирәлиләјиб ки, индијәдәк, 2023-ҹү илин сонуна кими Иран гоншулары илә гаршылашмаг үчүн әһәмијјәтли имканлар әлдә едиб. Әһәмијјәтли габилијјәт дедикдә мәгсәдим будур ки, (Иран) бир өлкәјә елә һүҹум етмәк баҹарығына гадирдир ки, һәмин өлкәнин мүдафиә системләри тамамилә дағылар вә онун сонракы һүҹумларынын гаршысыны ала билмәз.

Бу һүҹумлар неҹә һәјата кечир? Иранын бу һүҹумлар үчүн мүхтәлиф вариантлары вардыр. Онларын һәрби баҹарығы сәмада бирләшмиш силаһ мүһарибәсинә бәрабәрдир. Мәсәлән, илк олараг дронлар әмәлијјата башлајыр, даһа сонра Патриот кими радар системләрини вә диҝәр мүдафиә системләрини дронларла вуруб сырадан чыхарырлар.
Анҹаг там сәмимијјәтлә етираф едирәм ки, Патриот системләри дронлары вурмаг үчүн оптималлашдырылмајыб. Дүздүр, буну етмәк олар, амма бизим үстүнлүк вердијимиз кими јох. Кичик дронлар әмәлијјата башладыгда вәзијјәт чох чәтин олур. Патриот системләрини горумаг үчүн бизим диҝәр радарларымыз мөвҹуддур; һәрәкәт радарлары, пулемјотлар вә електрон системләр кими. Лакин биз Иран дронларынын бизим системләримизә һүҹумунун гаршысыны алмаг үчүн ҝери галмышыг. Мүһарибәнин бүтүн тарихи һүҹум вә мүдафиә илә бағлыдыр. Һал-һазырда дронлардан фајдаланмаг бир үстүнлүк сајылыр. Иран дронларынын үстүнлүјү ондадыр ки, биз индијәдәк онунла там шәкилдә баҹара билмәмишик.

Бу, Иранын имканларынын ҹидди фәргидир вә иранлылар бу вәзијјәтдә чох јахшы вә сәмәрәли олдугларыны сүбут едибләр. Шәхсән мән Иранын пилотсуз тәјјарә, ганадлы ракет вә баллистик ракет програмына бөјүк һөрмәтлә јанашырам. Онлар сон он илдә бу системләри ишә салмаг үчүн бөјүк фәдакарлыглар едибләр. Мән даһа да ирәли ҝедиб өз фикрими сөјләмәк истәјирәм, һансы ки, бунун Америка дөвләти вә диҝәр шәхсләрин фикринә һеч бир аидијјаты јохдур. Мәнә елә ҝәлир ки, бу баҹарыг вә габилијјәтләр Иранын әсл ләл-ҹәваһиратыдыр вә инанырам ки, бу габилијјәтләр өлкәнин нүвә програмы гәдәр ваҹибдир. Чүнки нүвә програмы ҝәләҹәкдә нүвә силаһынын истеһсалы үчүн мүмкүн аддымдыр вә онлар буна бөјүк сүрәтлә чата билирләр. Амма бу ҝүн Иран истәсә, гоншуларына ҹидди зијан вурмаг имканына маликдир.
2518 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP