Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Апрел 2023

Иран БРИКС-ә гошулур; Гәрбә ҝүҹлү алтернатив

Иран вә Сәудијјә Әрәбистаны БРИКС-ә гошулмаг јолунда икән бу алјанс гәрбә ҝүҹлү алтернатив кими гејд олунур.
БРИКС-ә үзв өлкәләр Ҹәнуби Африкада ҝөрүш кечирмәјә һазырлашдығы бир вахтда 19 өлкә бу бирлијә гошулмаға мараглы олдуғуну билдириб.
“ЛивеМинт” сајтынын чәршәнбә сајында вердији мәлумата ҝөрә, Бразилија, Русија, Һиндистан, Чин вә Ҹәнуби Африка да дахил олмагла БРИКС өлкәләри бу иттифагын ҝенишләндирилмәсини мүзакирә етмәк үчүн ијунун 2-3-дә Кејптаунда ҝөрүшәҹәкләр.
Бу групдакы Ҹәнуби Африка тәмсилчиси Аныл Соклал дејиб: “Мүзакирә олунаҹаг мөвзу БРИКС-ин ҝенишләнмәсидир. Он үч өлкә үзв олмаг үчүн рәсми, даһа алты өлкә исә гејри-рәсми мүраҹиәт едиб. Һәр ҝүн мүраҹиәтләр алырыг.”
Иран, Әрәбистан, Арҝентина, Бирләшмиш Әрәб Әмирликләри, Әлҹәзаир, Мисир, Бәһрејн, Индонезија БРИКС-ә гошулмаг истәкләрини билдирибләр. Беш үзв өлкәнин хариҹи ишләр назирләринин һамысы ијун данышыгларында иштирак едәҹәкләрини тәсдигләјибләр.
Дүнја игтисадијјатынын тәхминән бешдә бирини тәшкил едән БРИКС гәрбә ҝүҹлү јени алтернатив кими мејдана чыхыб. Һазырда БРИКС-ин беш үзвү глобал тиҹарәтә 16 фаиз, глобал ҮДМ-ә исә тәхминән 24 фаиз төһфә верир.
БРИКС 2009-ҹу илдә јарадылыб. Бу коалисијаја чинјөнлү өлкәләр гәбул едиләрсә, бу, гәрб үчүн тәһлүкә сајылаҹаг. Чинин ҮДМ-и БРИКС-ин диҝәр дөрд үзвүнүн ҹәминдән ики дәфә чохдур.
İран өтән ил БРИКС-ә үзв олмаг үчүн рәсми мүраҹиәт едиб. Енержи еһтијатлары илә зәнҝин олан Иран вә Сәудијјә Әрәбистанынын БРИКС-ә бирләшмәси бу групун енержи ресурсларында пајыны хејли артыраҹаг вә ҝеосијаси тәсирләр ҝөстәрә биләр.
2288 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP