Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Апрел 2023

Лондонда Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү кечирилди

Дүнән (базар ҝүнү) Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү мүнасибәтилә Лондонун мәркәзиндә сионист режимин фәләстинлиләрә гаршы апартеид сијасәтләринә гаршы күтләви нүмајиш кечирилиб.

Түркијәнин Анадолу хәбәр аҝентлији бу һагда билдириб: “Гүдс Ҝүнү јүрүшләри мүнасибәтилә, Инҝилтәрәнин пајтахтында Бөјүк Британија Дахили Ишләр Назирлијинин бинасы гаршысына чохлу сајда инсан топлашыб. Онлар Фәләстин халгы илә һәмрәјлик ифадә етмәк үчүн "Фәләстинә азадлыг", "Апартеид гадағаны" вә "Фәләстинлиләрин гәтлә јетирилмәсини дајандырын" кими шүарлар јазылмыш плакатлар дашыјыблар.”

Хәбәр аҝентлији әлавә едиб ки, сионист режимин сијасәтләринә гаршы јүрүш едән етиразчылар арасында бәзи православ јәһудиләр дә олуб. Лондонун мәркәзиндәки јүрүш Фәләстин үчүн Әдаләт Комитәси тәрәфиндән һәр ил баш тутан “Гүдс ҝүнү” јүрүшләри чәрчивәсиндә тәшкил едилиб.

İнҝилтәрәдәки етиразчылар даһа сонра Дахили Ишләр Назирлијинин гаршысындан Баш Назирлик бинасына гәдәр јүрүш едәрәк ушаг гатили олан сионист режимин фәләстинлиләрә гаршы сијасәтләринә гаршы шүарлар сәсләндирибләр.
Сосиал шәбәкәләрдә дәрҹ олунан ҝөрүнтүләрдә сионистләрә гаршы нүмајишләрдә иштирак едән бир груп православ јәһудинин етираз аксијасында сионист режиминин бајрағыны јандырдығы ҝөрүнүр.

Гүдс ҝүнү мәрасими ејни вахтда Белчиканын пајтахты Брүсселдә, Исвечин пајтахты Стокһолмда вә Тајландда кечирилиб. Һабелә, Ҹәнуби Африканын мүхтәлиф шәһәрләриндә, еләҹә дә Буркина Фасода да кечирилиб.
Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү дүнјанын тәгрибән 80 өлкәсиндә баш тутур. Мүсәлман өлкәләри Рамазан ајынын сон ҹүмә ҝүнү, гәрб өлкәләри исә базар ҝүнү бу јүрүш вә мәрасимләрә гатылараг, ганичән сионист режимин фәләстинлиләрә гаршы ҹинајәтләрини писләјирләр.

2626 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP