Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Апрел 2023

Чикаго күчәләриндә Рамазаны тәблиғ едән реклам лөвһәләри

“ҜаинПеаҹе” мүәссисәси, Бөјүк Чикаго Ислам Тәшкилатлары Шурасынын (ҸЫОҜҸ) әмәкдашлығы илә, ҹамааты Рамазан ајынын әһәмијјәти һаггында маарифләндирмәк вә һуманитар сәјләри тәшвиг етмәк үчүн кампанија башладыб. Бу кампанијанын фәалијјәтләриндән бири дә үзәриндә шәһәрдә “Рамазан: дүшүнҹә, иҹтимаијјәт вә хејријјә” сөзләри јазылмыш реклам лөвһәләринин гурашдырылмасыдыр.
“ҜаинПеаҹе” лајиһәсинин иҹрачы директору доктор Сәбил Әһмәд дејиб: “Бу кампанија һәм дә гоншулара 8000 һәдијјә пајламаг вә Чикаго әразисиндә мәсҹидләрин вә динләрарасы тәшкилатларын иштиракы илә ифтар сүфрәси тәшкил етмәклә ҹәмијјәт үзвләринин бир-бирини баша дүшмәсини артырмаг үчүн даһа чох аддымлар атыр.”
Бу кампанијанын тәшкилатчылары көнүллүләр командасынын бу һуманитар аксијаны тәблиғ етмәк үчүн телевизија студијаларында вә радио стансијаларында медиаја мүсаһибәләр вермәјә һазыр олдугларыны ачыглајыблар.
Онлар мәтбуат конфрансында реклам лөвһәләринин јүксәк кејфијјәтли шәкилләринин вә онлары мүшајиәт едән видеокадрларын УСБ дискләр васитәсилә бүтүн медиа гүввәләринин истифадәсинә вериләҹәјини билдирибләр.
2970 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP