Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2023

АБШ вә Әрәбистанын Јәмәни бөлмәк үчүн јени чиркли планы

Дипломатик мәнбәләр АБШ вә Сәудијјә Әрәбистанынын Јәмәнә гаршы јени мәкрли планыны ачыглајыб вә бу ики өлкәнин өз ҝүманларына әсасән Јәмән бөһранынын һәллинә наил олдугларыны билдирибләр.
Бу мәнбәләр сөзүҝедән мәсәлә барәдә “Әл-Хәбәр әл-Јәмәни” хәбәр сајтына билдирибләр ки, АБШ-ын Јәмәнә ҝөндәрдији Линдеркингин командасы Сәудијјә рәсмиләри илә Јәмәнин шимал вә ҹәнуб олмагла ики һиссәјә бөлүнмәси барәдә разылыға ҝәлиб. О, бу иддиа едилән разылыға Әр-Ријада сәфәри заманы наил олуб.
Бу мәнбәләрә ҝөрә, АБШ Јәмәнин ҹәнубунун БӘӘ-нин муздлу силаһлылары кими танынан Ҹәнуб Кечид Шурасына, шималынын исә Әнсаруллаһа верилмәсини тәклиф едиб.
АБШ-ын Јәмәндәки нүмајәндәси дүнән билдириб ки, 2023-ҹү ил Јәмәндәки мүһарибәни нәһајәт баша чатдырмаг үчүн фүрсәт јаранаҹаг вә онун өлкәси бу мәгсәдлә Оман вә Сәудијјә Әрәбистаны илә әмәкдашлыг едир.
Сәккиз илдән артыгдыр ки, Јәмән Сәудијјә Әрәбистанынын башчылыг етдији әрәб коалисијасынын мүһарибә вә тәҹавүзүнүн шаһиди олуб.
АБШ-ын дәстәкләдији ҹинајәткар әрәб коалисијасына рәһбәрлик едән Сәудијјә Әрәбистаны Јәмәнин истефа верәрәк өлкәдән гачмыш президентини һакимијјәтә гајтармаг бәһанәси илә 26 март 2015-ҹи илдән Јәмәнә гаршы һәрби тәҹавүзә башлајыб вә Јәмәни гурудан, һавадан вә дәниздән мүһасирәјә алыб вә гејри-бәрабәр мүһарибәјә башлајыб вә бу, БМТ рәсмиләринин фикринҹә, буҝүн дүнјанын ән пис һуманитар фәлакәтинә чеврилиб.
3036 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP