Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Декабр 2022

Түркијәдә авторитар режимин мүхалифәт партија үзвүнү һәбс етмәси өлкәни гарышдырды

Ики ҝүндүр ки, минләрлә түркијәли Истанбулун ики ил јарымлыг һәбс ҹәзасына мәһкум едилмиш мүхалифәтчи бәләдијјә сәдринә дәстәк нүмајиши кечирир.
İстанбулун мәшһур бәләдијјә сәдри Әкрәм Имамоғлу Түркијәнин Али Сечки Комитәсинин үзвләрини тәһгир етмәкдә иттиһам едиләрәк Истанбул мәһкәмәси тәрәфиндән тәгсирли билиниб.
Бу хәбәри ачыглајан “Ассоҹиатед Пресс” хәбәр вериб ки, бу ҹәзаја һәбс вә Имамоғлунун һәр һансы сијаси фәалијјәтинә гадаға дахилдир.
Бу хәбәрә ҝөрә, минләрлә инсан бу һөкмә етираз олараг артыг икинҹи ҝүндүр ки, Истанбул Бәләдијјәси гаршысында аксија кечирир.
Имамоғлу она гаршы чыхарылмыш һөкмә етираз етмәји планлашдырыр. Мүхалифәт партијалары бу мәһкәмә просесинин Анкара режиминин президенти Рәҹәб Тајјиб Әрдоғанын мүһүм әлејһдарларындан бирини узаглашдырмаг ҹәһди олдуғуну билдирирләр.
Çәршәнбә ҝүнү Истанбул мәһкәмәси Истанбулун мүхалиф бәләдијјә сәдри Әкрәм Имамоғлуну сијаси фәалијјәт гадағасы илә јанашы, 2 ил 7 ај 15 ҝүн һәбс ҹәзасына мәһкум едиб.
Имамоғлу Түркијәдә мүхтәлиф мүхалифәт групларынын, хүсусилә дә Имамоғлунун бағлы олдуғу ән бөјүк мүхалифәт партијасы олан Ҹүмһуријјәт Халг Партијасынын тәрәфдарлары вә азадлыгсевәрләр тәрәфиндән ҝениш дәстәк алыр.
2691 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP