Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Ијун 2022

Буғда чөрәјини ҹамаата једирдиб өзү арпа чөрәји јејән рәһбәр

Һәзрәт Имам Багир (ә) Әмирәлмөминин Әлини (ә) белә вәсф едир:

Сизин рәһбәриниз (тәвазөкарлыг едиб) гуллар кими отурарды, гуллар кими јемәк јејәрди, буғда чөрәјини вә әти ҹамаата једирәрди, өзү исә евә гајыдар, арпа чөрәји вә зејтун јағы јејәрди. Ики сүнбүлани көјнәк (Рум шәһәринә мәнсуб олан узун көјнәк) аларды. Хидмәтчисинә либасын јахшысыны өзү үчүн сечмәји бујурар, диҝәрини исә өзү ҝејинәрди. Көјнәјин голу бармагларынын уҹундан узун олдугда вә әтәји дә топуғундан узун олдугда ону гајчы илә кәсәрди. Аллаһ-Тәаланын разылығы үчүн һәр заман она ваҹиб бујурулан ики ишин ән ҹәтинини сечәрди.

О, беш ил һакимијјәтдә олду. Һеч вахт өз хејри үчүн (вар-дөвләтини артырмаг мәгсәдилә) дашы даш үстүнә, кәрпыҹы кәрпыҹ үстүнә гојмады. Һеч кәсә хәраҹ (халгын үмуми мәнфәәтләрини тәмин едән) торпагларындан бир овуҹ белә вермәмишди. Нә бир динар, нә бир дирһәм ирс апармамышды. Она һәдијјә едилән пуллардан јалныз једди јүз дирһәм аиләсинә хидмәтчи алмаг үчүн ајырмышды. Једди јүз дирһәм мааш алырды. Һеч ким (әлиндә имканы ола-ола) бу гәдәр өзүнә әзијјәт вермәзди.

Әли бин Һүсејн (ә) Әлинин (ә) јаздыгларына нәзәр салдыгда, јери дөјәҹләјиб бујурду: "Ким белә едә биләр?!"

"Кафи", ҹ. 8, сәһ. 130, һәдис 100
1404 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP