Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Мај 2022

Иран Президенти: Бөлҝәнин ҝәләҹәјини халгларын мүгавимәти тәјин едәҹәк

Иран Президенти Сејјид Ибраһим Рәиси базар ҝүнү сәһәр саатларында Сурија Президенти Бәшәр Әсәдлә ҝөрүшү заманы дејиб: "Буҝүн Гәрби Асија реҝионунда шаһиди олдуғумуз мөвзу, Ингилабын Али Мәгамлы Рәһбәринин халгларын һеҝемонлара вә тәҹавүзкарлара гаршы мүгавимәтинин сәмәрә верәҹәји илә бағлы вердији прогнозун һәјата кечмәсидир."

Рәиси Сурија вә Ирандан олан мүгавимәт шәһидләринин, о ҹүмләдән шәһид Һаҹы Гасым Сүлејманинин хатирәсини јад едиб, Ислам дүнјасы мүҹаһидләринин террорла мүбаризәсини јүксәк гијмәтләндирәрәк дејиб: "Сиз дә атаныз кими мүгавимәт ҹәбһәсинин сималарындансыныз."

Иран Президенти даһа сонра бөлҝәдә сон он илдә баш верән сијаси вә тәһлүкәсизлик һадисәләринә тохунараг гејд едиб ки, мүгавимәт мүҹаһидләри бөлҝәдә, о ҹүмләдән Суријада сабитлик вә тәһлүкәсизлик үчүн етибарлы гүввә олдуғуну сүбут етди.

Бүтүн өлкәләрин Суријанын суверенлијинә вә әрази бүтөвлүјүнә һөрмәт етмәсинин ваҹиблијини вурғулајан президент дејиб: "Бөлҝәдәки бәзи әрәб вә гејри-әрәб лидерләри Сурија һөкумәтинин сүгуту үзәриндә мәрҹләшәндә Иран Сурија халгы вә һөкумәтинин тәрәфини тутду."

О вурғулајыб ки, Сурија ордусу вә вәтәнпәрвәр гүввәләринин, һабелә бөлҝәдәки ислами мүгавимәт дөјүшчүләринин, хүсусән дә гәһрәман Һизбуллаһын мүҹаһидликләри ИШИД вә диҝәр террорчу групларын бүтүн бөлҝәдә һәрби ҝүҹүнүн көкләринин гурудулмасында мүһүм рол ојнады.

Иран Президенти Сурија әразисинин әһәмијјәтли бир һиссәсинин һәлә дә хариҹи гүввәләрин ишғалы алтында галмасындан тәәссүфләндијини билдирәрәк дејиб: "Суријанын бүтүн әразиси әҹнәби ишғалчылардан азад едилмәлидир. Вахт итирмәмәли, ишғалчы гүввәләр вә онларын муздлулары Сурија әразисиндән говулмалыдыр."

Сурија Президенти Бәшәр Әсәд базар ҝүнү сәһәр саатларында Ирана сәфәр едиб.
1380 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP