Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Јанвар 2022

Сәна: БӘӘ өз һәрәкәтләринин ҹәзасыны ҝөрмәлидир

Јәмән Милли Гуртулуш Һөкумәтинин мүзакирә һејәтинин рәһбәри вә Әнсаруллаһ Һәрәкатынын мәтбуат катиби дејиб: “Јәмән өлкәјә гаршы тәҹавүз вә мүһасирәјә ҹаваб верир. БӘӘ ачыг шәкилдә Јәмән халгына гаршы һәрәкәтә кечиб вә бунун нәтиҹәләрини гәбул етмәлидир.”
Мәһәммәд Әбдүссәлам вурғулајыб ки, БӘӘ-нин тәҹавүзкарлығына ҹаваб олараг бүтүн һәрби вә игтисади гурум вә тәшкилатлары, хүсусилә БӘӘ-нин зәиф тәрәфләрини вураҹағыг. БӘӘ бүтүн һесабламаларында сәһвләрә јол вериб вә тәбии ки, бунун Јәмән, реҝион вә Фәләстинә мүсбәт тәсирләри вардыр.
Мәтбуат катиби әлавә едиб: “Биз өзүмүзү мүдафиә едирик вә онлар Јәмәнә сохулублар вә ҹинајәт төрәдибләр.”
М. Әбдүссалам гејд едиб ки, Јәмәнин дүшмәнә гаршы мүбаризә апармагдан башга јолу јохдур вә инди сүбута јетмишдир ки, Јәмәнин ҹаваб һүҹуму Әбу Дабинин јухусуну гачыртмышдыр.
1407 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP