Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Јанвар 2022

Һәзрәт Фатимәнин (ә) мөвлуд ҝүнү

Бу ҝүнүн уҹалығы вә әзизлији онун саһибинин бөјүклүјү вә әзизлији сәвијјәсиндәдир.

Камил ариф Мирзә Ҹавад Аға Мәлики Тәбризи дәјәрли “Әл-Мурагибат” китабында һәзрәт Фатимә-Зәһранын (ә) мөвлуд ҝүнү мүнасибәтилә јазыр:

Шејх Мүфидин јаздығына әсасән, бу ҝүн (ҹәмадиус-сани ајынын ијирмиси) һәзрәт Фатимәнин (ә) виладәт ҝүнүдүр. Шејх Мүфид јазыр: “Бесәтдән ики ил сонра ҹәмадиус-сани ајынын ијирмисиндә һәзрәт Зәһра (ә) дүнјаја ҝәлди. Һәмин ҝүн мөминләрин бу мөвлуд мүнасибәтилә севинмәси, хејир ишләр ҝөрмәси вә сәдәгә вермәси мүстәһәбдир.”

Һәзрәт Фатимәнин (ә) фәзиләтләри
Бу ҝүнүн уҹалығы вә әзизлији онун саһибинин бөјүклүјү вә әзизлији сәвијјәсиндәдир. Бу ҝүн Мүтәал Аллаһын, мүгәррәб мәләкләрин вә Аллаһын достларынын јанында чох әзиздир. Сәһиһ рәвајәтдә дејилир ки, Фатимә (ә) дүнја гадынларынын, Мәрјәм (ә) исә өз зәманәсинин гадынларынын ханымы иди. Беләликлә, онун Гуран-кәримдә доғручулуғу тәсдиг олунмуш һәзрәт Мәрјәмдән (ә) үстүнлүјү сүбута јетир. Үстәлик, бәзи бөјүк алимләр һәзрәт Фатимәнин (ә) бүтүн нәби вә мүрсәлләрдән үстүн олмасына әмин олублар. Бу мәсәләнин өзү һәзрәт үчүн даһа ајдын фәзиләтдир.

Бир сыра мөтәбәр рәвајәтләрә ҝөрә, бәзи фәзиләтләр јалныз һәзрәт Фатимәјә (ә) мәхсусдур. О ҹүмләдән, Пејғәмбәрин (с) вәфатындан сонра Ҹәбраил она дәјәрли Мүсһәфи ҝәтирмишдир вә Әмир әл-мөминин (ә) Ҹәбраилин ҝәтирдикләрини јазмышдыр. Бу Мүсһәф онун мәсум өвладларынын (ә) јанында әманәт олараг галмышдыр. Имам Садигдән (ә) нәгл олунан рәвајәтә ҝөрә Фатимәнин (ә) Мүсһәфиндә кечмишдә баш вермиш вә ҝәләҹәкдә баш верәҹәк һадисәләр мөвҹуддур.

Хүласә, онун фәзиләтләри барәдә шиә вә гејри-шиә һәдисчиләриндән чохлу рәвајәтләр нәгл олунмушдур. Онлары топласаг, нечә ҹилдлик бөјүк бир китаб јаранар. Бу мүхтәсәр мөвзуја сығмадығы үчүн бундан артыг гејд едә билмәдик. Гулағы илә ешитдикләрини бурахыб, ағлыны өзүнә рәһбәр тутан вә дәлил-сүбутлары арашдыран һәр бир кәс үчүн бу гәдәр бәс едәр.

Һәзрәт Фатимәнин (ә) өз достларына вә өвладларынын достларына, һәтта достларынын достларына шәфаәт едәҹәјиндән башга бир фәзиләти олмасајды белә, јалныз бу фәзиләт онун һаггыны дәјәрләндирмәк вә шиәнин онун мөвлудуну өз ҝүҹү сәвијјәсиндә уҹа тутмасы үчүн кифајәт едәрди.
Бәндә бу әмәлләри јеринә јетирдикдән сонра өз нөгсанларына етираф етмәлидир. Чүнки бәзән бир һаггы јеринә јетирмәк үчүн ҝөрүлән ишләрдә нә гәдәр мүкәммәл олса да, јенә бәзи һаглары лајигинҹә јеринә јетирмәк мүмкүн дејил.

Һәзрәт Фатимәнин (ә) мөвлуд ҝүнүнүн мүһүм әмәлләри

Һәзрәт Фатимәнин (ә) виладәти ҝүнү о ханымы зијарәт етмәк, она салам вә салават охумаг, она зүлм едәнләрә ләнәт охумаг бәјәнилән ән өнәмли әмәлләрдәндир.
1547 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP