Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Јанвар 2022

Али Мәгамлы Рәһбәрдән һәзрәт Фатимә (ә) һаггында 20 ҹүмлә

Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи һәзрәт Фатимәни (ә) камил инсанын нүмунәси, һәгиги рәһбәр, тарих боју гадын нүмунәси вә с. кими ифадәләрлә вәсф етмишдир.

Онун һәзрәт Фатимәнинин (ә) мәнәви, әхлаги вә мүбаризә характерләрини ачыгладығы бәјанатлары арасындан 20 ҹүмләни сечәрәк тәгдим едирик:
1. Фатимеји-Зәһра (ә) Ислам гадынынын ән јүксәк зирвәсиндә дајанмыш бир гадындыр, јәни рәһбәр сәвијјәсиндәдир.

19 март 2017

2. Камил инсан нүмунәси вә инсан варлығынын мәләкути тәрәфи һәзрәт Зәһрада (ә) тәҹәлли едир.
25 декабр 1991

3. Һәзрәт Зәһра (ә) гадын һаггында ән јүксәк инсани вә ислами анлајышларын тәҹәссүмүдүр.
3 феврал 2021

4. Фатимеји-Зәһра (ә) гадынын паклыг вә мәсумлуғун ән јүксәк дәрәҹәсинә чата биләҹәјини сүбут етди.
3 феврал 2021

5. Фатимеји-Зәһра (ә) уҹа мүгәддәс варлыг, үстүн инсан вә бәшәрин мүәллимидир.
9 сентјабр 2001

6. Пејғәмбәрин (с) гызы дүнјанын һеч бир ләззәтләринә, тәмтәраг вә дәбдәбәләринә, ҝәнҹ гызларын вә гадынларын гәлбинин диггәт јетирдији шејләрә зәррәҹә дә олса, јол вермәди.
16 декабр 1992

7. Сиддигеји-Күбра (ә), јәни доғручу гадынларын ән үстүнү ки, бу доғручу олмаг Аллаһа бәндәлик етмәкдир. Әҝәр Аллаһа бәндәлик етмәсәјди, Сиддигеји-Күбра олмазды.
27 ијул 2005

8. Һәзрәт Зәһра (ә) сөзүн әсл мәнасында ҹиһадчы, јорулмаз, мәшәггәт вә чәтинликләр гаршысында дөзүм ҝөстәрән иди.
13 декабр 2007

9. Аналыгда, һәјат јолдашы олмагда, евдарлыгда, ушаг тәрбијәсиндә тәсәввүрүн зирвәси һәзрәт Фатимеји-Зәһрадыр (ә).
3 феврал 2021

10. Һәзрәт Зәһра (ә) бир рәһбәр сәвијјәсиндәдир, анҹаг фәзиләт вә варлыг бахымындан пејғәмбәр ола билән һәмин гадын аналыг едир, һәјат јолдашы олур вә евдар гадындыр.
19 март 2017

11. Фатимеји-Зәһранын (ә) ҹиһады мүхтәлиф саһәләрдә: Исламын мүдафиәсиндә, имамәт вә вилајәтин мүдафиәсиндә, Пејғәмбәрә (с) дәстәк олмагда, Исламын ән бөјүк сәркәрдәсини горумагда нүмунәви бир ҹиһаддыр.
16 декабр 1992

12. Фатимеји-Зәһранын (ә) һәјаты гыса олса да ҹиһад, мүбаризә, сәј, иш, ингилаби сәбр, тәлим, диҝәрләринә өјрәтмәк, хүтбә охумаг, пејғәмбәрлији, имамәти вә Исламы мүдафиә етмәк бахымындан тәлаш, мүбаризә вә әмәлин ҝениш бир дәнизидир.
16 јанвар 2008

13. Һәзрәт Зәһра (ә), гәлби Әлинин (ә) вә Пејғәмбәрин (с) гәлби кими мүлк вә мәләкут аләмләринә ишыг олан бу гадын, бүтүн имканлары вә бөјүк мәгамы илә һәјатын бүтүн мәрһәләләриндә вә сағ олдуғу бүтүн мүддәтдә Әлинин (ә) архасында дағ кими дајанды.
15 декабр 1992

14. Фатимеји-Зәһра (ә) уҹа бир сәмадыр ки, гуҹағында вилајәтин парлајан улдузлары јетишмишдир.
22 октјабр 1997

15. Истәр ушаглыг дөврүндә, истәрсә дә Пејғәмбәрин (с) Мәдинәјә һиҹрәтиндән сонра вә Мәдинәдә, һабелә, о ҝүнүн бүтүн иҹтимаи ишләриндә Фатимеји-Зәһра (ә) нүмунәси Ислам гурулушунда гадынын ролуну ҝөстәрир.
20 сентјабр 2000

16. Һәзрәт Зәһра (ә) тарих боју вә бүтүн нәсилләр үчүн гадынларын нүмунәсидир.
25 декабр 1995

17. Буҝүн ҹәмијјәтимизин Фатимеји-Зәһра (ә) мәктәбиндән дәрс алмаға еһтијаҹы вардыр.
9 сентјабр 2001

18. Фатимеји-Зәһранын (ә) һәјатыны диггәтлә өјрәнмәли, јени бахышла онун һәјатыны танымалы, анламалы вә о һәјаты сөзүн һәгиги мәнасында өрнәк ҝөтүрмәк лазымдыр.
19 апрел 2014

19. Сиддигеји-Таһирә Фатимеји-Зәһранын (ә) һәјат дәрси бизим үчүн сәј ҝөстәрмәк, тәлаш етмәк, пак вә тәмиз һәјат јашамагдыр.
19 апрел 2014

20. Аллаһын лүтфү илә Ингилабын бу ҝүн халгымызын гаршысына гојдуғу јол, һәзрәт Фатимеји-Зәһранын (ә) јолудур: нәфси сафлашдырма вә дүнјаны тәрбијә етмәк.
15 декабр 1992
1447 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP