Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Октјабр 2021

Бин Салман 2015-ин шири, 2021-ин сичаны

6 ил бундан әввәл, 2015-ҹи илин мартында Бин Салман һәлә даһа ушаг икән БӘӘ вә Күвејтдән тутмуш Мисир, Судан вә Иорданијаја гәдәр бир нечә өлкәдән тәшкил олунмуш һәрби коалисијанын башында вә Американын там дәстәји илә Јәмәнә һүҹум етди. О, хам хәјалларла елә дүшүнүрдү ки, һәмин вахт Сәна вә онун әтрафындакы бөлҝәләрә нәзарәт едән һусиләри бир һәфтә ичиндә мәғлуб едәҹәк, өз сәрһәдләриндә Иранын диҝәр бир Һизбуллаһ јаратмасынын гаршысыны алаҹаг. Бин Салман о ҝүнләр һәлә рөјаларында сејр едирди вә Јәмәнин бир һәфтәјә фәтһ етмәли јер олмадығыны, һусиләрин јадлара тәслим олан ҹәмијјәт олмадығыны билмирди. Гыса мүддәтдән сонра мүгавимәтин сүмбәсинин даһа мөһкәм вә ҝүҹлү олдуғуну анлады. Дәниз, гуру вә һава јолларыны јәмәнлиләрин үзүнә бағланмасына бахмајараг, иддиа етди ки, әҝәр Иран Сәна мүҹаһидләринин јанында олмасајды, инди мүһарибәни битирмишдим! Һәр ҝүн ајагјалын мүҹаһидләрдән силлә алмасындан, нефт емалы заводларынын аловланмасындан, олмајан тәһлүкәсизлик вә етибарынын фәнаја ҝетмәсиндән, ејни һалда Америка патриотларынын да әлиндән һеч бир шеј ҝәлмәдијиндән, һамысындан писи исә хырманына дүшмүш оддан башга Иранын әсәрләринин һеч бир әсәр-әламәт тапа билмәмәјиндән ағрыјырды. Бәдбәхтин гәзәбләнмәјә һаггы вар иди. Анҹаг “мүһарибәни Иранын дахилинә чәкәҹәјик” демәсиндә, кечмиш ишләриндән даһа артыг гәләт етмишди вә ҝөрдүк ки, һәтта Һәсән Руһани хәстәлијинә дүчар олмуш Иран, о хроники хәстәликлә бөлҝәни идарә етди!

Сонралар Америка һисс етди ки, мүгавимәтин һүзуру вә Иранын ҝүнбәҝүн артан ҝүҹү илә мејдан онун үчүн даралмагдадыр. Әрәбистан инәјини јетәринҹә сағмасына бахмајараг, мәнфур коалисијаја дәстәјини азалтды. Хүсусилә дә Бајден һакимијјәтә ҝәлдикдән сонра патриотларыны да Әрәбистанын һәссас бөлҝәләриндән чыхартды. Кашыкчынын гәссабы инди һансы пис вәзијјәтә дүшдүјүнү анлајыр. Американын Ислам Республикасы илә гаршыдурмадан чәкиндији бир вахт, Әрәбистан нә едә биләр?! Бир мүддәт АБШ патриотларыны сионист режиминин Дәмир ҝүнбәзләри илә әвәзләмәси иллүзијасы илә ҝүндүзү ҝеҹәјә, ҝеҹәни ҝүндүзә чатдырсалар да, буҝүн бу нәтиҹәјә чатыблар ки, Иранла јалныз һөрмәт вә хаһиш дили илә даныша биләрләр. Башга јол јохдур. 2015-ҹи ил мартынын шәр сәрхошу, инди 2021-ҹи илин сентјабр-октјабр ајларында дәфәләрлә Иранын данышыглар масасына отурур вә пост-Америка дөврү үчүн зәифлик мөвгејиндән достлуг ардынҹадыр!

Бир нечә ај әввәл, һеч бир тәһлилчинин Әрәбистанын Иран гаршысында диз чөкмәјини дүшүнмәдији бир вахтда мән Әрәбистанын мүзакирә масасына отураҹағыны јаздым. Буну она ҝөрә дедим ки, Американын алчаг олдуғуну ҝөрүрдүм вә билирдим ки, Американын гачдығы бир вәзијјәтдә Әрәбистан һеч бир ҝүҹә архалана билмәјәҹәк вә реҝионун әсл ҝүҹүнә јахынлашмагдан башга чарәси олмајаҹаг.

Иранын да ики истәји вардыр: Јәмәнә гаршы мүһарибәнин дајанмасы вә Исраилин бајкот едилмәси!
Гәбул етмәк вә етмәмәк өз ишиниздир!

Әбдүррәһман Әнсари
1857 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP