Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Октјабр 2021

Ајәтуллаһ Әрафи: Азәрбајҹан Иранын нараһатлыгларыны арадан галдырмалыдыр

Гумун ҹүмә намазы хәтиби:

□ Азәрбајҹан Иранын нараһатлыгларыны арадан галдырмалыдыр
□ Әфганыстан һөкумәтиндә бүтүн груплар вә мәзһәбләр тәмсил олунмалыдыр
□ Ајәтуллаһ Әрафи: Гарабағ просесиндә Иран, Ислам мәнтигинә әсасән Азәрбајҹан Республикасынын јанында јер алды. Ислам Ингилабынын рәһбәри дә 17 рәбиүл-әввәл мүнасибәтилә (3 нојабр 2020-ҹи ил тарихли) чыхышында Иранын мөвгејини елан етди ки, Гарабағын һакимијјәтини мүдафиә едир.
□ Иран халгы Азәрбајҹан әһалиси илә бир сыра мәдәни вә етигади ортаг ҹәһәтләрә маликдир. Азәрбајҹан халгынын јери бизим гәлбимиздәдир. Лакин, Азәрбајҹан һөкумәти билмәлидир ки, Исраилин реҝионда олмасына ҝөрә нараһатыг.
□ Азәрбајҹан бу ниҝаранлыға сон гојмалыдыр. Иранын һакимијјәт, игтидар вә мәнафеји һүгугуна һөрмәт етмәлидир. Иҹазә вермәмәлисиниз ки, Исраил вә Америка әразиләриниздә ат ојнатсын. Иран өз мәнафејини мүдафиә едәҹәк вә һарада лазым олса, аддым атаҹагдыр.
□ Гоншу вә мүсәлман өлкәләрин һамысы илә әлагә гурмағы мүсбәт гаршылајырыг; лакин, бу мүзакирәләрдә бәзи мәгамлара диггәт олунмасыны истәјирик.
□ Бу мәсәләләрдән бири Јәмәндир. Белә ки, бу илләрдә чохлу чәтинликләр чәкмишдир.
□ Сәудијјә Әрәбистанында чохлу мәһбуслар вар. Онларла әрәбистанлы алим вә чох сајда мүсәлман һәбсханада вә чохлу чәтинликләрдәдирләр ки, мүзакирәләрдә бу мәсәләләрә тохунулмалыдыр.
□ Үчүнҹү мәсәлә исә, Һәҹҹ зијарәти вә Мина һадисәсиндә зәрәрчәкмишләрә дијә өдәнмәсидир.
□ Онлар билмәлид

һттпс://һаwзаһнеwс.ҹом/хбнсФ
2002 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP