Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Ијул 2021

АБШ лабораторијасындан тәһлүкәли вируслар сызыб

Форт Детрикдәки АБШ лабораторијасындан тәһлүкәли вируслар сызыб.

Бу иддиа илә Чинин "Пеопле Даилј" нәшри чыхыш едиб.

Гәзет гејд едир ки, лабораторија насистләрин вә Јапонијанын "731 дәстәси"нин бактериоложи силаһлары һаггында материалларын сахландығы бир һәрби базадыр. 2019 -ҹу илин ијул ајында јахынлыгдакы ики гоҹалар евиндә мәншәји билинмәјән сәтәлҹәм хәстәлији ашкар олунуб вә сүрәтли артым олуб.

Ејни заманда, мәншәји бәлли олмајан тәнәффүс хәстәликләринин сајында әһәмијјәтли бир артым баш вериб. Бундан сонра АБШ Хәстәликләрә Нәзарәт вә Гаршысынын Алынмасы Мәркәзи Форт Детрикдәки лабораторијанын бағландығыны рәсмән елан едиб.

Нәшр иддиа едир ки, лабораторија тәһлүкәли вирусун сызмасы сәбәбиндән бағланыб. Лакин АБШ рәсми шәкилдә буну милли тәһлүкәсизликлә әлагәләндириб вә һәлә дә сирр олараг галыр.

Јени нөв коронавирусун АБШ-да Чиндән бир ај өнҹә јајылдығыны да иддиа едән "Пеопле Даилј" АБШ-ын арашдырмалардан вә диҝәр структурлар тәрәфиндән јохланылмасындан имтина етдијини вурғулајыб.

Гејд едәк ки, бир мүддәт өнҹә Чиндә 500 миндән чох интернет истифадәчиси ҝәләҹәк епидемијаларын гаршысынын алынмасы үчүн АБШ-ын Форт Детрик һәрби базасындакы биоложи лабораторијанын јохланылмасы тәләби илә Үмумдүнја Сәһијјә Тәшкилатына (ҮСТ) ачыг мәктуб үнванламышды.
2588 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP