Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Ијул 2021

“Мүсәлман өлкәләри Русијанын көмәјинә архалана биләр” – Путин

“Мүсәлман өлкәләри реҝионал бөһранларын һәлл олунмасында вә терроризм илә мүбаризәдә Русијанын көмәјинә архалана биләр”.

Бу барәдә Русија Президенти Владимир Путин “Русија – Ислам дүнјасы” ХЫЫ Бејнәлхалг Игтисади Саммит иштиракчыларына үнванладығы мәктубда билдириб.

“Гејд етмәк истәрдим ки, тәрәфдашларымыз реҝионал бөһранларын вә кәскин сосиал проблемләрин, бүтүн терроризм вә екстремизм һалларынын арадан галдырылмасы сәјләриндә Русија Федерасијасынын дәстәјинә вә бирҝә фәалијјәтинә архалана биләр”, – дејә Путин сөзләринә әлавә едиб.

Мәктубда, һәмчинин гејд олунур ки, Русија вә мүсәлман өлкәләри арасында мүнасибәтләр әнәнәви олараг достлуг вә конструктив характер дашыјыр.
2636 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP