Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Ијул 2021

Русијада метрода гадынлар үчүн хүсуси вагонларын ајрылмасы тәклиф олунуб

Русијада метрода гадынлар үчүн вагонлар ајрылмалыдыр. Бу тәдбир гадынларын иҹтимаи нәглијјатда тәҹавүзләрдән горумаға көмәк едәҹәк.

“Веҹһернјаја Москва”нын мәлуматына ҝөрә, Ленинград вилајәти Иҹтимаи Палата сәдринин биринҹи мүавини Владимир Петров Русијанын нәглијјат назири Витали Савелјевә бунунла бағлы мәктуб үнванлајыб.

Сијасәтчи билдириб ки, иҹтимаи нәглијјатын “үмуми” вә “гадын”лар үчүн бөлүнмәси практикасы артыг дүнјада ҝениш јајылыб. Онун сөзләринә ҝөрә, белә бир тәдбири гәбул етмиш өлкәләрдә гадынлар ҹинси һүҹум вә ја тәҹавүз риски барәдә нараһат олмадан тәһлүкәсиз сәјаһәт едә биләҹәкләри хүсуси вагонлардан истифадә едә билирләр.

“Һамилә гадынлар вә ја азјашлы ушаглары олан гадынлар да белә иҹтимаи нәглијјат васитәләриндән истифадә етмәкдән мәмнундурлар. Буна ҝөрә дә Русијада метрода, трамвајларда вә диҝәр иҹтимаи нәглијјат нөвләриндә хүсуси гадын вагонларынын ишә салынмасы үчүн бир сынаг тәҹрүбәсини гијмәтләндирмәјинизи хаһиш едирәм”, – дејә сәнәддә билдирилиб.

Гејд едәк ки, Русијада гадынлар үчүн хүсуси вагонлары илә бағлы тәклиф 2015-ҹи илдә Федерасија Шурасында едилмишди, лакин тәшәббүс һәјата кечирилмәјиб.
3205 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP