Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Ијул 2021

Имам Һүсејнин (ә) Мәккәдән чыхараг Куфә сәмтинә ҝетмәси

Имамын (ә) карваны дөрд ај беш ҝүн Мәккәдә галдыгдан сонра зилһиҹҹә ајынын 8-дә чәршәнбә ахшамы ҝүнү Куфәјә доғру һәрәкәт етди. Һәзрәт Мәккәдән чыхмаздан өнҹә достларыны топлады вә деди:
“Еј ҹамаат! Өлүм ҝәнҹ гызларын бојунларындан асылан бојунбағы кимидир. Мәним өз дүнјадан көчәнләримлә ҝөрүшә һәвәсим Јагубун Јусифлә ҝөрүшә һәвәси кимидир.
Мәним шәһид олаҹағым јер тәјин олунуб. Шүбһәсиз, бир ҝүн ораја чатаҹағам. Санки Нәвавислә Кәрбәла арасында јыртыҹы чөл ҹанаварларыны ҝөрүрәм ки, бәдәними тикә-тикә парчалајыр, аҹ гарынларыны вә бош кисәләрини онунла долдурурлар. Аллаһын разылығы олдуғу шејә, биз Әһли-бејт разыјыг.
Биз бәла вә илаһи сынаг заманы сәбирлијик. О, сәбр едәнләрин бөјүк мүкафатыны бизә верәҹәк.
Аллаһын Рәсулунун (с) ҹанынын парчасы олан өвладлары әсла ондан ајрылмајаҹаг вә “ҹәннәти-бәрин”дә она говушаҹаг. Аллаһын Рәсулунун (с) ҝөзләри онун нәслинин васитәсилә ишыгланаҹаг, вердији вәд онлар васитәсилә ҝерчәкләшәҹәк. Ким ганыны бизим јолумузда фәда етмәјә вә Аллаһын ҝөрүшүнә ҝетмәјә һазырдырса, бизә гошулсун. Мән Аллаһын изни илә сабаһ сәһәр тездән һәрәкәт едәҹәјәм!”

Имам Һүсејнин (ә) Абдуллаһ ибн Аббасла сөһбәти

Пејғәмбәрин (ә) вә Имам Әлинин (ә) әмиси Аббасын оғлу Абдуллаһ, Һүсејнин (ә) јанына ҝәлиб дејир:
- Әмиоғлу, ҹамаат дејир ки, сән Ирага ҝедирсән.
- Бу фикирдәјәм. Иншаллаһ, бир-ики ҝүнә јола дүшәҹәјәм.
- Әҝәр онлар өз һакимләрини өлдүрүб вилајәтин идарәсини әлә кечирмиш вә дүшмәни говмушларса, ҝет. Лакин сәни чағырырларса, анҹаг һакимләри һәлә дә өз јериндәдирсә, бил ки, сәни дөјүшә чағырырлар.
- Аллаһдан хејир истәјирәм. Ҝөрүм нә олаҹаг.
Ҝеҹә вахты ибн Аббас бир дә һәзрәтин јанына гајыдыр вә ону бу сәфәрдән чәкиндирмәјә ҹәһд едир. Анҹаг Имам (ә) јолундан дөнмүр.

Имамын (ә) Абдуллаһ ибн Өмәрлә сөһбәти

Икинҹи хәлифәнин оғлу Абдуллаһ ибн Өмәр һәзрәтин јанына ҝәлир:
- Еј Әба Абдуллаһ! Тәләсмә. Ҝәл, Језидә бејәт ет вә Мүавијәнин дөврүндә олдуғу кими дөзүм ҝөстәр. Ола билсин, Аллаһ сәнинлә бу залым тајфа арасында һөкм етсин. Ҝәл Мәдинәјә гајыт.
- Еј Абдуллаһ! Сәнҹә, сәһв јолдајамса, мәни сәһвимдән гајтар. Мән буну гәбул едәнәм.
- Анд олсун Аллаһа, хејр! Анҹаг Језид хилафәт мәсәләсиндә сәнин кими дүшүнмүр. Горхурам бу үммәт севмәдијин иши сәнин башына ҝәтирсин.

- Бил! Онлар бејәт алмајынҹа, ја да өлдүрмәјинҹә мәндән әл чәкмәјәҹәкләр. Еј Абдуллаһ! Билмирсәнми, Јәһја ибн Зәкәријјанын кәсилмиш башы Бәни-Исраилин ән писләриндән олан бирисинә һәдијјә ҝөндәрилди вә бунунла белә о баш онларын әлејһинә ачыг-ајдын сүбутларла данышды?!
Еј ибн Өмәр! Билмирсәнми, Бәни-Исраил ај чыхан вахтдан ҝүнәш доған вахта гәдәр јетмиш пејғәмбәр өлдүрдү. Сонра һеч бир шеј олмамыш кими базара ҝедиб алыш-веришләри илә мәшғул олдулар. Аллаһ-Таала онлара бәла ҝөндәрмәјә тәләсмәди, бир аз мөһләт верди, сонра интигам саһиби олан Гадир Аллаһ онлары сәрт шәкилдә ҹәзаландырды”.
3531 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP