Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Ијун 2021

Мүслим ибн Әгил (ә)

Куфәлиләрин Имам Һүсејнә (ә) мәктуб јазмалары

Шиәләр Сүлејман ибн Сүрәдин евиндә топлашараг Мүавијәнин өлүмүндән данышырды, буна ҝөрә Аллаһа шүкүр едирдиләр. Сүлејман деди: “Һүсејн ибн Әли (ә) Језидә гаршы чыхараг Мәккәјә ҝетмишдир. Сиз онун вә атасынын шиәләрисиниз. Инди бахын, әҝәр она көмәк етмәк, онун дүшмәни илә вурушмаг үчүн өзүнүздә гүввә вә һазырлыг ҝөрүрсүнүзсә, мәктуб јазыб ону Куфәјә дәвәт един. Лакин зәифлик ҝөстәрәҹәксинизсә, ону өзүнүзә үмидвар етмәјин”.

Јығынҹагдан сонра Имам Һүсејнә (ә) бу мәзмунда мәктуб јазылды: “...Инди бизим рәһбәримиз јохдур. Бураја ҝәл. Үмид едирик ки, Аллаһ бизи сизин васитәнизлә һаггын әтрафына топлајаҹаг”.

Мәктубу Мәккәјә ҝөндәрдиләр. Рамазан ајынын онунда мәктуб Һүсејнә (ә) чатды. Куфәлиләр бир-биринин ардынҹа чохлу мәктуб јаздылар. Мәктублар сел кими ахмаға башлады. Һәтта елә олду ки, һәр гәбилә, һәр тајфа вә сонра һәр аилә ајрылыгда мәктублар јаздылар. Куфәдән ҝәлән мәктубларын сајы минләрлә иди. Бу мәктубларын бириндә јазылырды: “...Сәһралар јашыллашмыш, мејвәләр јетишмиш, сулар ҹошмушдур. Бизә ҝәл. Ордумуз һазырдыр вә фәрманыны ҝөзләјир. Салам олсун сәнә!” Сонунҹу мәктубда јаздылар: “Доғрудан, халг сәнин јолуну ҝөзләјир вә сәндән башга рәһбәрләри јохдур. Тәләс! Тәләс! Вәссалам!”

Мүслимин Куфәјә ҝөндәрилмәси
Нәһајәт, Имам Һүсејн (ә) куфәлиләрин мәктубларына ҹаваб јазыр: “Бағышлајан вә Меһрибан Аллаһын ады илә. Һүсејн ибн Әлидән Куфәдә бу мәктубун јетишәҹәји достларыма вә шиәләримә.

Салам олсун сизә! Мәктубларыныз мәнә чатды вә мәним сизин јаныныза ҝәлмәјими истәмәјиниздән хәбәрдар олдум. Инди етибар етдијим гардашым вә әмим оғлу Мүслим ибн Әгили сизин јаныныза ҝөндәрирәм ки, ишләри өһдәсинә ҝөтүрсүн вә сизин бирлијиниз барәдә мәнә мәлумат версин. Әҝәр һәгигәт сизин јаздыгларыныз вә нүмајәндәләринизин хәбәр вердији кими олса, тезликлә сизин јаныныза ҝәләҹәјәм, иншаллаһ. Вәссалам!”
Һәзрәт мәктубу Мүслим ибн Әгилә верәрәк ону Куфәјә ҝөндәрир.

Куфә
Мүслимин Куфәјә чатмасы вә куфәлиләрин онунла бејәт етмәси
Мүслим ибн Әгил Куфәјә дахил олур вә Мухтарын евиндә галыр.
Шиәләр Мүслими динләмәк үчүн онун јанына ҝет-ҝәл едирдиләр. Һәр бир груп онун јанына ҝәлдикдә Мүслим Һүсејн ибн Әлинин (ә) мәктубуну онлара охујур, һамылыгла ағлашыр вә Мүслимлә бејәт едирдиләр.
Мүслимлә бејәт едәнләрин сајы он сәккиз мин нәфәрә чатыр. О, Имама (ә) мәктуб јазараг бејәт едәнләрин сајыны хәбәр верир вә онун Куфәјә ҝәлмәсини истәјир.
Шиәләрин Мухтарын евинә ҝет-ҝәли давам едир вә Нөман ибн Бәшир бундан хәбәр тутур. Нөман Үбејдуллаһ ибн Зијаддан габаг Мүавијә тәрәфиндән Куфәјә вали тәјин олунмушду, Језид дә ону өз вәзифәсиндә сахламышды. Анҹаг Нөман Мүслимин куфәлиләрдән бејәт алмасына әһәмијјәт вермәдији үчүн Језид, Үбејдуллаһы Куфәјә вали тәјин етди вә она Мүслимин галдырдығы фитнә аловуну сөндүрмәји тапшырды.

Ибн Зијадын Куфәјә ҝәлмәси
Үбејдуллаһ ибн Зијад башына гара әммамә бағлајараг вә үзүнү өртәрәк Куфәјә ҝирир. Һүсејнин (ә) интизарында олан ҹамаат онун Һүсејн ибн Әли (ә) олдуғуну дүшүнүр. Она ҝөрә дә ону саламлајыр вә дејирләр: “Хош ҝәлмисән, еј Пејғәмбәрин оғлу!” Ибн Зијад ҹамаатын Һүсејнә (ә) олан севҝисиндән нараһат олур вә өзүнү сараја чатдырыр.

Мүслимин Һанинин евинә ҝетмәси
Мүслим ибн Әгил Үбејдуллаһын Куфәјә ҝәлмәсиндән вә онун мәлум чыхышындан хәбәр тутду. Бир тәрәфдән дә онун Мухтарын евиндә галмасы Үбејдуллаһа бәлли иди. Она ҝөрә дә Мүслим Һанинин евинә ҝедир. Һанијә дејир: “Сәнин евинә ҝәлдим ки, мәнә сығынаҹаг верәсән”. Һани икраһла она евиндә галмаға иҹазә верир. Шиәләр Мүслими ҝөрмәк үчүн Һанинин евинә ҝәлирләр.
Мүслим ибн Әгил Имам Һүсејнә (ә) мәктуб јазыр: “Мән Куфәдәјәм. Бу мәктубу сәнә јазана кими он сәккиз мин нәфәр бејәт етмишдир. Бәләдчи өз адамларына сәһв јол ҝөстәрмәз. Куфә ҹамааты сәнинләдир. Мәктубуму охујан кими јола дүш. Салам олсун сәнә!”

Һанинин һәбс едилмәси
Һанинин еви дә бәлли олур. Ибн Зијад Һанини сараја чағырыр. Һани дејир:
- Мүслим мәнә демәдән евимә ҝәлди вә сығынаҹаг истәди. Она ҝөрә дә озүмү борҹлу билиб она јер вердим.
- Онда Мүслими мәним јаныма ҝөндәр ки, сәһвини дүзәлтмиш оласан. Һани бу тәклифи гәбул етмәдикдә ибн Зијад әсәбиләшәрәк онун бурнуну вә алныны сындырыр вә ону зиндана атдырыр.

Мүслимин вә адамларынын сараја тәрәф һәрәкәти
Һанинин ишҝәнҹә олунмасы хәбәрини ешидән кими Мүслим ингилаби бир һәрәкәтлә вә “Ја Мәнсур, әмит!” (еј көмәк олунмуш, өлдүр!) шүары илә Куфә ҹамаатыны топлады. Гыса бир заманда мәсҹид вә базарлар инсанла долду вә ибн Зијадын сарајына тәрәф һәрәкәт етди. Сарај мүһасирәјә алынды.
İбн Зијад гәбилә башчыларыны чағырараг онлары тәһдид етди ки, әҝәр өз адамларыны Мүслимдән ајырмасалар, онларын бојунларыны вураҹаг. Куфәнин бөјукләри сарајын үстүнә чыхыр вә ҹамаатла данышырлар. Мүслимин әтрафындакылар ондан ајрылырлар. Мүслим куфәлиләрин вәфасызлығы илә үзләшир вә күчәләрдә сәрҝәрдан ҝәзир. Төвә адлы бир гоҹа гадынын евинин гапысына чатыр. Гадын, оғлу Билалын јолуну ҝөзләјирди. Мүслим өзүнү она танытдырандан сонра Төвә ону евә апарыр вә она бөјүк һөрмәт ҝөстәрир. Билал евә ҝәлир вә евдә киминсә олдуғуну һисс едир. Төвә һадисәни оғлуна данышыр.

Ибн Зијад Мүслими ахтарыр
Ибн Зијад куфәлиләрин Мүслимин әтрафындан дағылышдығыны ешидән кими фүрсәтдән истифадә едиб ону һәбс етмәк вә иши битирмәк истәјир.
Дөјүшчүләри вә мүһафизәчиләри мәсҹидә топлајыр. Намаздан сонра минбәрә чыхараг дејир: “Ҝөрдүјүнүз кими Мүслим ҹамаат арасында икитирәлик салды. Инди дә ҝизләниб. Еј Һусејн ибн Тәмим! Бүтүн күчәләри вә евләри ахтар вә сәһәрә кими Мүслими тапыб ҝәтир”.
Сәһәр тездән Төвәнин оғлу Мүслмин әһвалатыны Әбдүррәһман ибн Мәһәммәд ибн Әшәсә хәбәр верир. Ибн Зијадын әмри илә үч јүз әсҝәр Төвәнин евинә ҝедиб Мүслимә һүҹум едир. Мүслим гылынҹыны чәкәрәк онларла вурушур вә онлары евдән чыхарыр. О, чохлу јаралар алыр вә әсир дүшүр.

Мүслимин вәсијјәти вә шәһадәти
Мүслим һәбс едилир. Онун ҝөзүндән јаш ахдығыны ҝөрүрләр. Бунун сәбәбини сорушдугда дејир: “Анд олсун Аллаһа! Мән өзүмә ҝөрә ағламырам. Ағламағым, бураја ҝәлмәкдә олан Һүсејнә (ә) вә онун аиләсинә ҝөрәдир”.
Мүслим Мәһәммәд ибн Әшәсдән онун бир истәјини јеринә јетирмәсини истәјир. Онун истәји тәкҹә мөвласы Һүсејн ибн Әлијә (ә) бу хәбәри чатдырмаг иди: “Мүслим сәнин өлүмә сары ҝәлмәјини мәсләһәт билмир. Аиләнлә бирҝә ҝери гајыт. Чүнки куфәлиләрин вәфасызлығыны аҹыг-ајдын ҝөрдүм. Онлар атанын онларын әлиндән гуртармаг үчүн өзүнә өлүм арзуладығы адамлардыр.
Куфәлиләр һәм сәни, һәм дә мәни алдатдылар”.
İбн Әшәс бу хәбәри Һүсејнә (ә) чатдыраҹағына анд ичир. Мүслими ибн Зијадын јанына ҝәтирирләр. Ибн Әшәс Үбејдуллаһа Мүслимә аман вердијини дејир. Анҹаг Үбејдуллаһын әмри илә Мүслимин бојнуну вуруб сарајын дамындан јерә атырлар.
1323 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP