Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Ијун 2021

Һәрәм мүдафиәчиси, шәһид Һамид Ҹәвани

31-ҹи Ашура бригадасынын топчу мүшаһидәчиси, шәһид һәрәм мүдафиәчиси Һамид Ҹәвани, Иранын Шәрги Азәрбајҹан әјаләтинин ән ҝәнҹ һәрәм мүдафиәчиләриндән биридир. О, 19 нојабр 1990-ҹы илдә анадан олуб.
13 мај 2015-ҹи ил, Суријанын Лазигијјә мәнтәгәсиндә јараланды вә јарасы ағыр олдуғу үчүн, Сурија вә Теһранда тәгрибән 42 ҝүн комада галды. 24 ијун 2015-ҹи илдә Һаггын чағрышыны гәбул едәрәк Кәрбәла карванына гошулду.

Маһмуд Чәһарбағи:
Тәбриздән Һамид Ҹәвани адлы бир силаһдашым вар иди ки, Идлибдән Лазигијјә тәрәфә һүҹум едән террорчулары топ атәшинә тутмушду. Онларын бир чохуну елә топ атәшилә мәһв етди.
Террорчулар бу топун онларын һәрәкәтинә мане олдуғуну ҝөрдүкдә, ҝизлинҹә ағаҹларын арасы илә ҝәләрәк, Малјотка ракетилә һәдәф алдылар. Ракет топла Һамид Ҹәванинин үзү арасында партлады. Онлар да бу һадисәни лентә алыб јајымладылар.

Һамид Ҹәванинин јараландығы бизә мәрузә едилди. Өзүмүзү Лазигијјә хәстәханасына чатдырдыг. Ҝөрдүк ки, ики әли бәдәниндән гопуб, ҝөзләри кор олуб. Анҹаг үрәји дөјүнүрдү. Ону Дәмәшгә апармаг истәјирдик. Дедиләр; “олмаз. Әҝәр ону тәјјарәјә гојсаныз, ја тәрпәдилсә, һәјатла видалашаҹаг. Бир нечә ҝүн сәбр етмәлисиниз.” Бәдәни шишмиш вә чәкиси 3 гат артмышды. Даһа сағ галмајаҹағы мәлум иди.
Ону ҝөрмәк үчүн аиләси Лазигијјәјә ҝәлди. Бир мүддәт сонра, азҹа јахшылашан кими Дәмәшгә, орадан Теһрана ҝәтирилди. Амма, бир мүддәт сонра шәһид олду вә Тәбризин “Ҝүлзар шүһәда”сында дәфн едилди.
Чох јахшы вә шүҹаәтли ҹаван иди. Һәм дә субај иди. Әввәлки әмәлијјатларда да бирҝә дөјүшмүшдүк. Ҝетмәк истәдикдә сорушдум: “Һара ҝедирсән?” деди: “Евләнмәк истәјирәм.” Она бир дәст костјум алдым вә дедим: “Бу да мәндән сәнә тој һәдијјәси.”

Өзү мәнә деди ки; Тәбриздә елчи ҝедибләр, гызын аиләси дејиб ки, шәртимиз будур ки, даһа ҹәбһәјә ҝетмәјәсән. О да демишди ки, онда бир дәфә дә ҝедиб гајыдаҹам. Бир дәфә д ҝәлди, мәнә буну данышды вә даһа гајытмады. Аллаһ руһуну шад етсин.
Һаҹы Гасим Сүлејмани ону Суријадакы гүввәләр ичиндә “чохшахәли” адландырмышды. Бу шәһид топ вә артиллерија саһәсиндә олан мәһарәтилә, ИШИД гүввәләринә сарсыдыҹы зәрбәләр вурмуш вә онларын үрәјиндә ваһимә јаратмышды.

Атасы Һаҹы Ҹәфәр Ҹәвани онун һаггында Дефапресс-ә бунлары деди: “Һамид дини вә мәнәви фәзада бөјүдү. 5 јашындан мәсҹиддә гәнд пајлајараг хидмәт едирди. Ушаглыгдан пәһләванлыг вә фәдакарлыг хүсусијјәти варды. Мәктәбдә дә чох ҝөзәл дәрс охујурду вә мәсҹиддә дә мәшғәлә кечирди.

Бурада ҝенерал да олсан, сынмалысан!
Һамид Ҹәванинин атасы, онун Имам Һүсејн (ә) мәҹлисләринә һәвәсиндән данышды: Һамид Ашура ҝүнү еһсан газанлары вә габларыны јумағы өз өһдәсинә ҝөтүрдү. Башгалары она дедиләр: “Аға Һамид, сән забитсән. Јахшы олар ки, бу ишләри башгаларына тапшырасан.” Ҹавабында деди: “Бура елә бир јердир ки, әҝәр ҝенерал да олсан, уҹалмаг үчүн сынмалысан!”

Суријаја ҝетмәк үчүн севинҹиндән дәрисинә сығмырды
Өвладынын Суријаја ҝетмәси үчүн севиндијини атасы белә хатырлады: 2014-ҹү илин пајызында Һамид севинҹәк евә ҝәлди. Хүсуси зөвглә деди: “Јахшы бир хәбәрим вар.” Һамымыз диггәтлә она гулаг асдыг. Деди: “Јадыныздадыр ки, дејирдим; каш 1400 ил бундан габаг дүнјаја ҝәләјдим вә Һәзрәт Имам Һүсејнлә (ә) бирҝә дөјүшүб онун аиләсини горујајдым? Инди бу фүрсәт јаранды ки, Суријаја ҝедиб Имам Һүсејнин (ә) баҹысыны горујаҹам.”

Шәһид олаҹағыны билирди
Атасы әлавә етди: Кәбин мәрасими үчүн мартын 21-и тәјин олунса да, Һамид мәнә деди: “Ата, һазырда мәним евлилик шәраитим јохдур. Мән бу гыз вә аиләсиндә бир ејиб ҝөрмүрәм, нә ејиб варса, мәндәдир. Мән истәмирәм ки, киминсә ады шәхсијјәт вәсигәмдә гејд олунсун, сонра онлар гаршысында башы ашағы олум. Чүнки Аллаһ гојса, бу дәфә Суријаја ҝетсәм, чох да јашамајаҹағам.”

Јараланмасы вә шәһадәти Һәзрәт Әбәлфәзл (ә) кими иди
Атасы ҝөз јашлары ичиндә деди: Јараландығыны ешитдикдән 4 ҝүн сонра, мүәјјән разылашмаларла Суријаја ҝедә билдик. Суријаја чатдыгда, Ханым Зејнәбин (с.ә.) һәрәминин һансы тәрәфдә олдуғуну билмәдијим үчүн, 4 тәрәфә салам вердим вә дедим: Ханым ҹан! Имам Һүсејнлә (ә) сон видалашманда, чох дөзүмсүзлүк едирдин. Имам Һүсејн (ә) әлини синәнин үзәринә гојду вә сиз арам олдунуз. Сизи ананыз Һәзрәт Зәһраја (с.ә) анд верирәм ки, гардашыныздан истәјин ки, әлини мәним дә синәмә гојсун вә о арамлыг мәним дә гәлбимә долсун.
Лазигијјәдә Һамидин јатдығы хәстәханаја чатдыгда, кимдән ону сорушдумса, мәнә деди: “Һәзрәт Әбәлфәзлин (ә) фаҹиәсини хатырла. Онун барәдә нә дејибләрсә, Һамид барәдә дә ејнисидир.” Ракетин зәрбәси нәтиҹәсиндә, Һамид ики әли вә ики ҝөзүнү итирмишди. Һәкимләрин фикринҹә гәлпә вә партлајыш нәтиҹәсиндә бејнинин 80 фаизи дағылыб. Үзү елә јараланмышды ки, даһа танынмырды. Комада иди.

Ҝенерал Сүлејмани онун башы үстә ағлады
Сурија хәстәханаларында 22 ҝүн јатдыгдан сонра, Таһрана ҝәтирдик. Бәгијјәтуллаһ хәстәханасында јерләшдији илк ҝүнләрдә Һаҹы Гасим Сүлејмани онун башы үстә ҝәлди. Елә ки ҝөзү Һамидә саташды, ҝөзүндән јаш ахмаға башлады вә деди: “Мән Суријадакы гүввәләримин ән чохшахәлисини итирдим.” О, 42 ҝүн комада галдыгдан сонра, 25 јашында шәһадәтә чатды.

Шәһадәт вәзијјәтини рәсмә чәкмишди!
Һаҹы Ҹәфәр Ҹәвани, Һамидин Һәзрәт Әбәлфәзлә олан рәғбәти барәдә деди: “Оғлум вәсијјәтнамәсиндә јаздығы кими вә шәһид олдугдан сонра ҹибиндән чыхан чәкдији рәсмләрдә, өз шәһадәт вәзијјәтини рәсмә чәкмишди ки, Һәзрәт Әбәлфәзл кими шәһид олур. Суријалы вә иранлылар арасында да, “Әбәлфәзли шәһид” ләгәбини алды.Мөвлам Имам Хаменеинин фәрманы илә Суријаја ҝедирәм
Бу әзиз шәһид өз вәсијјәтнамәсинин бир һиссәсиндә јазыр: Еј Аллаһ Рәсулунун (с) Әһли-бејтинин (ә) ашигләри! Мән чох арзулајырдым ки, каш 1400 ил өнҹә олардым вә мөвлам Имам Һүсејнин (ә) ордусунда дөјүшүб шәһид олајдым. Артыг о вахты чатыб ки, мөвлам Имам Хамәнеинин фәрманына “Ләббәјк” дејим вә пејғәмбәрин Әһли-бејтини (ә) мүдафиә едим. Буна ҝөрә дә, Суријадакы һәрәмләри мүдафиә етмәјә јолланырам. Арзу едирәм ки, баҹысыны мүдафиә јолунда шәһид олан Һәзрәт Аббас (ә) кими шәһид олум.

Мәнбә: дефапресс.ир1941 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP