Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Ијун 2021

Нанә вә лимонун сағламлыға тәсири

Нанә-лимон инсан бәдәни үчүн фајдалы вә мүкәммәл гидаланма гајнагларындандыр.

Ев шәраитиндә һазырланан нанә-лимон чајы тәбии вә кофеинсиз олмагла јанашы, һәм дә ментол тәркиблидир. Ментол инсан бәдәниндән зәрәрли маддәләрин вә токсинләрин хариҹ олунмасында көмәкчи васитәдир. Нанәнин тәркибиндә олан ментол температурун ашағы салынмасында билаваситә апарыҹы рол ојнајыр. Нанә чејнәјәркән ағзымызда хош тәравәт вә сојуглуғун јаранмасы мәһз бу биткинин ментол тәркибли олмасындандыр.

Мин илләрдир нанә-лимон чајы һәзм системи, мәдә-бағырсаг проблемләринин гаршысыны алмаг үчүн истифадә олунур. Бәдәниниздә шишкинлик вә крамп (әзәлә спазмы) олмасындан, рефлүксдән (гыҹгырма) шикајәтләнирсинизсә, нанә-лимон дәмләмәниздә фајда вар.

Нанә-лимон бирликдә даһа ҝүҹлү комбин јарадыр. Мәсәлән, бизи раһат бурахмајан стресс вә ҝәрҝинлији нанә-лимон сајәсиндә даһа асанлыгла арадан галдыра биләрик. Бу гарышым бирликдә калсиум, магнезиум, калиум, дәмир вә фосфор еһтива едир. Садалананларын бизим үчүн нә гәдәр фајдалы олдуғуну ачыгламаға еһтијаҹ белә јохдур.

Гараҹијәр вә өд кисәси илә проблеми оланларын һәр ҝүн нанә-лимон ичмәләри мәсләһәтлидир. Јуху позунтусунун тәнзимләнмәсинә вә иммун системинин ҝүҹләнмәсинә јүксәк тәсир ҝөстәрән нанә-лимон дәрини гызартылардан тәмизләјир. Һүҹејрәләрин јениләнмәсинә сәбәб олур, сүмүкләри, һәмчинин дишләри даһа сағлам сахлајыр.

Бәс нанә гохусунун инсанда тохлуг һисси јаратдығыны ве көклүкдән гуртулмаға көмәклик етдијини билирдиниз?

Алимләр арашдырыблар ки, нанә тәркибли гидалардан јајылан гоху молекуллары бејнимизә бүтүнлүклә чатыр вә бизи санки о јемәји јемишик кими алдада билир. Бу тәҹрүбәнин 6 ајлыг заман кәсијиндә апарылмасы нәтиҹәсиндә чәкиләрдән азад олмаға көмәклик ҝөстәрдији ортаја чыхыб.

Нанә гохусу инсан үрәјини даһа да сағлам сахлајыр. Нанә јағынын гохланмасы илә мигрен вә јүксәк тәзјиглә бағлы јаранан баш ағрыларынын азалдығы, әмәлијјатдан сонра мәдә булантыларынын азалдығы арашдырмалар нәтиҹәсиндә ортаја чыхыб.

Јаш нанәнин фајдасы гуру нанәјә нисбәтән даһа чохдур. Она ҝөрә дә нанә-лимон дәмләјәркән јаш нанә истифадә етмәјиниз даһа мәгсәдәујғундур. Бу ики сағламлыг мәнбәји бирликдә инсан јаддашынын ҝүҹләнмәсинә вә баш ағрыларынын азалмасына мүсбәт тәсир ҝөстәрир.
1724 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP