Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Мај 2021

12 ҝүнлүк мүһарибәдә Мүгавимәтин сионист режимә гәләбәси мүнасибәтилә Фәләстин халгына мүраҹиәт

Ҹәнаб Ајәтуллаһ Хаменеи бир мүраҹиәтдә Фәләстин Мүгавимәтинин 12 ҝүнлүк мүһарибәдә сионист режимә гәләбәси мүнасибәтилә тәбрик сөјләјиб. Ингилаб Рәһбәринин мүраҹиәтинин мәтни:

Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим

Игтидарлы вә мәзлум Фәләстинә салам олсун! Салам олсун шүҹаәтли вә гејрәтли Фәләстин ҝәнҹләринә! Гәһрәман вә мүгавимәтли Гәззәјә салам! Салам Һәмаса, Ҹиһада, бүтүн мүҹаһид вә сијаси Фәләстин групларына!
Əзиз вә Гүдрәтли Аллаһа Фәләстин мүҹаһидләринә әта етдији гәләбә вә иззәтә ҝөрә тәшәккүр едирәм. Аллаһдан шәһид вермиш јаралы гәлбләрә арамлыг вә гүрур, шәһидләрә рәһмәт вә мүждә, зәрәр чәкәнләрә, јаралылара шәфа диләјир, ҹинајәткар сионист режим үзәриндә гәләбәјә ҝөрә тәбрик дејирәм!

Бу бир нечә ҝүнүн сынағы Фәләстин халгынын башыны уҹа етди. Вәһши вә ҹанаварсифәт дүшмән дүз анламышды ки, бүтүн Фәләстинин гијамы гаршысында аҹиздир. Гүдс вә Гәрб Саһилинин Гәззә илә, 48-ин әразиси, дүшәрҝәләрлә һәмкарлыг имтаһаны Фәләстинин ҝәләҹәјинә апаран јолу ҝөстәрди. Бу 12 ҝүндә гәддар режим әсасән Гәззәдә бөјүк ҹинајәтләр төрәтди. Әмәлдә сүбут етдиләр ки, бүтүн Фәләстинин гијамы гаршысында аҹизликдән чох алчаг вә ағылсыз аддымлар ата биләрләр. Нәтиҹәдә бүтүн дүнјада иҹтимаи фикри өзләринә гаршы јөнәлдәр, өзләри вә архаландыглары гәрб дөвләтләринә, хүсусилә ҹинајәткар Америкаја мүнасибәтдә әввәлкиндән дә артыг нифрәт газанарлар. Ҹинајәтләри давам етдирмәси вә атәшкәс истәмәси һәр икиси сионист режимин мәғлубијјәти иди.  О мәғлубијјәти гәбул етмәјә мәҹбур олду!

Хәбис режим бундан да зәиф олаҹаг. Фәләстинли ҝәнҹләрин һазырлығы, дәјәрли ҹиһад мәҹмуәләринин гүдрәт нүмајиш етдирмәси, гүввәләрин ардыҹыл шәкилдә һазырланмасы Фәләстини һәр ҝүн ҝүҹләндирәҹәк, гәсбкар дүшмәни һәр ҝүн зәифләдәҹәк, алчалдаҹаг!

Дөјүшләрин башламасы вә дајандырылмасы Фәләстинин мүҹаһид вә сијаси рәһбәрләринин рәјиндән аслыдыр. Амма һазырлыг вә сәһнәдә игтидарлы һүзура ара вермәк олмаз. Шејх Ҹәрраһын режимин зоракылығы вә муздур гәсәбә сакинләри гаршысында мүгавимәт тәҹрүбәси гејрәтли Фәләстин халгынын һәмишәлик ҝөстәриши олмалыдыр. Шејх Ҹәрраһын мәрдләринә салам дејирәм!

Ислам дүнјасы Фәләстин һадисәләри гаршысында даим мәсул вә дини бахымдан вәзифәлидир. Сијаси дүшүнҹә вә тәҹрүбә дә бу шәри һөкмү тәсдигләјир вә үзәриндә тәкид едир. Мүсәлман дөвләтләр Фәләстин халгынын дәстәкләнмәсиндә сәдагәтлә мејдана дахил олмалы, истәр бу ҝүн даһа чох еһтијаҹ дујулан малијјә вәсаитләринә, истәр Гәззәдә инфраструктурларын вә дағынтыларын јенидән гурулмасына јардым етмәлидирләр.
Милләтләрин истәји вә диггәти бу дини вә сијаси тәләбин дајағыдыр.  Мүсәлман милләтләр өз дөвләтләриндән тәләб етмәлидирләр ки, бу вәзифәни јеринә јетирсинләр. Милләтләр өзләри дә имканлары һәддиндә мадди вә сијаси дәстәк вермәјә вәзифәлидир.

Диҝәр мүһүм вәзифә террорчу вә ганичән сионист режимин ҹәзаландырылмасыдыр. Бүтүн ојаг виҹданлар тәсдиг едир ки, бу 12 ҝүндә фәләстинли ушаг вә гадынларын ҝениш шәкилдә гәтлә јетирилмәси ҹинајәти ҹәзасыз галмамалыдыр. Режимин бүтүн јеткилиләри вә шәхсән ҹинајәткар Нетанјаһу бејнәлхалг вә мүстәгил мәһкәмәләрдә мүһакимә олунмалы, ҹәзаландырылмалыдыр. Аллаһын гүввәси сајәсиндә бу һадисә баш верәҹәк. Аллаһ өз ишиндә галибдир! (وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى‌ أَمْرِهِ)

Ҹүмә, 9 шәввал 1442 (Һиҹри-гәмәри)
31 ордибеһишт 1400 (шәмси)
Сејјид Әли Хаменеи
1190 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP