Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Мај 2021

Ајәтуллаһ Нури Һәмәданинин Фәләстин һагда бәјанаты

Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим

Бу ҝүнләрдә дүнја һәр бир азад инсанын гәлбини ағрыдан һадисәләрин шаһидидир. Гәсбкар вә ушаг гатили олан сионист режиминин давамлы һүҹумлары, Гәззәнин мәзлум әһалисини гәтлиам етмәси чох кәдәрләндириҹидир.
Бу ганлы ҹинајәтләр дүнја зоракылары, јәни ҹинајәткар Америка, онун авропалы мүттәфигләринин дәстәји, бир сыра әрәб вә мүсәлман өлкәләринин сүкуту илә баш верир. Бејнәлхалг бирликләрин вә инсан һаглары тәшкилатларынын сүкуту да бу ҹинајәтләрин ағырлығыны артырмышдыр.

Һәмин сәбәбдән лазымдыр ки, бүтүн милләтләр, хүсусилә дә мүсәлманлар өз һөкумәтләриндән бу мөвзуја дахил олмағы, Фәләстинин мәзлум халгынын һүгугларыны мүдафиә етмәји, онларын өз талејини тәјин етмәк һаггынын өзләринә бурахылмасына сәј ҝөстәрмәји, гәсбкар вә гондарма режимин давамына сон гојмағы тәләб етсинләр.
Мүсәлманлар бүтүн васитәләрдән истифадә етмәклә сионистләрин мәһви үчүн тәлаш етмәлидир. Гәтијјән, шүбһә етмирик ки, илаһи ҝүҹ вә гүввә илә Мүтәал Аллаһын вәди һәјата кечәҹәкдир: “Зүлм едәнләр һансы дөнүшә дөнәҹәкләрини мүтләг биләҹәкләр”.

Али Мәгамлы Рәһбәр бујурдуғу кими Ислам дүнјасынын дөјүнән үрәји Гүдсү-шәрифдә намаз гылаҹағыг. Иншаллаһ.
Мән бу ҹинајәтләрә етираз едирәм вә бүтүн мүсәлманлардан, хүсусилә дә ислами тәшкилатлардан истәјирәм ки, бу мөвзуја ачыг вә ҹидди реаксија версинләр, Фәләстинин мәзлум халгынын көмәјинә тәләссинләр.

Мүгәддәс Гум
20 мај 2021
Һүсејн Нури Һәмәдани
1194 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP