Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Мај 2021

Мәсҹидүл-Әгса сәмтинә јүрүш чағырышы - Сионист режими горху ичиндә

Сионист режими КИВ-ләри хәбәр верибләр ки, дүнән Фәләстин комитәләриндән бири Мәсҹидүл-Әгсаја доғру јүрүш чағырышы едиб.

Сионист режиминин “Кан” телеканалы бу ҝүн (шәнбә) хәбәр вериб ки, Фәләстинин мүхтәлиф мәнтәгәләриндә, хүсусилә дә Гүдсдә Гәдр ҝеҹәләринин еһја мәрасимләринин јахынлашмасы илә ејни заманда сионист режиминин полиси өз гүввәләринә Мәсҹидүл-Әгса әтрафында вә ишғал едилмиш Гүдс шәһәриндә һазырлыг сәвијјәсини артырмағы әмр едиб.
Телаканал вурғулајыб ки, Гәдр ҝеҹәләриндә (шәнбә вә базар) Мәсҹидүл-Әгса сәмтинә мисли ҝөрүнмәјән сајда намазгылан јүрүш едә биләр. Белә ҝөрүнүр ки, Әрәб Вәтәндашлары үчүн Али Изләмә Комитәсинин чағырышына ҹаваб олараг әрәб бөлҝәләринин шәһәр вә кәндләриндән чохлу сајда һејәтләр Мәсҹидүл-Әгса сәмтинә һәрәкәт едәҹәк.
Гејд едәк ки, дүнән Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү мүнасибәтилә јүрүш кечирән фәләстинлиләрә гаршы сионист режиминин һәрбчиләри һүҹум едиб. Нәтиҹәдә јүрүш иштиракчылары илә ишғалчы режим гүввәләри арасында тоггушма олуб. Шиддәтли тоггушмалар Мәсҹидүл-Әгсада баш вериб. Белә ки, мәғриб намазы битдикдән сонра сионист режиминин чохлу сајда полис гүввәси мәсҹидә һүҹум едиб вә зор тәтбиг едәрәк намаз гыланлары орадан чыхармаға чалышыб.
Фәләстин Гызыл Ајпара Ҹәмијјәти бу ҝүн елан едиб ки, сионист режиминин һәрбчиләринин Мәсҹидүл-Әгсда намазгыланлара вә Шејх Ҹәрраһда аксија иштиракчыларына һүҹуму нәтиҹәсиндә 2 нәфәр фәләстинли шәһид олуб вә 205 нәфәр јараланыб.
627 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP