Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Апрел 2021

Рамазан ајынын башламасы илә Әрәбистанын јәмәнли ушаглара ганлы бомба һәдијјәси - 2 ушаг һәлак олду

Јәмән мәнбәләринин вердији хәбәрә ҝөрә, Әрәбистан Рамазан ајынын илк ҝүнүндә Јәмәнин Сәдә әјаләтини бомбалајыб.
“Әл-Мәсирә” телеканалы билдириб ки, ҹинајәткар Әрәбистанын Рәгу бөлҝәсини бомбаламасы нәтиҹәсиндә 2 ушаг һәлак олуб. Һабелә, 2-си гадын олмагла 4 нәфәр јараланыб.
Гејд едәк ки, Әрәбистан артыг 7 илдир ки, Јәмән халгына гаршы тәҹавүз вә ҹинајәтләрини давам етдирир. Халг етиразларынын ардынҹа истефа верәрәк өлкәдән гачмыш сабиг президент Мәнсур Һадини јенидән һакимијјәтә ҝәтирмәк бәһанәси илә башладығы бу һүҹумда Әрәбистан халгын мүгавимәтини гырмаг мәгсәдилә әсасән иҹтимаи мәканлары, базарлары, мәктәбләри, јашајыш биналарыны, гачгын дүшәрҝәләрини, сәрнишин машын вә автобусларыны, тој вә јас мәрасимләрини бомбаламыш, он минләрлә ҝүнаһсыз инсаны гәтлиам етмишдир. Бундан әлавә, Јәмәни там мүһасирәдә сахламагла бу өлкәдә аҹлыг вә бир чох өлдүрүҹү хәстәликләрин јајылмасына сәбәб олмушдур.
1831 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP