Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Апрел 2021

Иран Президенти: Сионист режимин һүзуру реҝион үчүн тәһлүкәлидир

Иран президенти доктор Һәсән Руһани илә Гәтәр әмири Шејх Тәмим бин Һәмәд арасында телефон сөһбәти баш тутуб. Һ. Руһани Гәтәр әмири вә халгыны мүбарәк Рамазан ајынын башланмасы мүнасибәтилә тәбрик едиб, Теһран-Доһа мүнасибәтләринин бүтүн саһәләрдә ҝенишләнмәсинә тәкид едиб.
Президент Руһани Гәтәрин реҝионал мөвзулар барәдә мөвгеини алгышлајыб, бөлҝәдә јаранан бөһранларын, о ҹүмләдән Јәмән бөһранын данышыглар јолу илә һәлл едилмәсини вурғулајыб.
Иран президенти сионист режимин реҝионда һүзуруну тәһлүкәли адландырараг дејиб: “Реҝионда сүлһ вә әмин-аманлыға наил олмаг үчүн јол јалныз гаршыја чыхан мөвзуларын динҹ васитәләрлә һәлли, мәсулијјәтли олмаг, күтләви мараглары нәзәрә алмагдыр. Белә инанырыг ки, һәрб јолу бөлҝәнин проблемләрини һәлл едә билмәз.”
Һ. Руһани Вјанада баш тутан сон нүвә данышыгларына вә Американын нүвә разылашмасына гајытмаг фикриндә олмасына тохунараг вурғулајыб: “Јеҝанә јол Американын нүвә разылашмасына гајытмасы, бүтүн санксијалары ләғв етмәси вә БМТ ТШ-нын 2231 нөмрәли гәтнамәси әсасындакы бүтүн өһдәликләрә әмәл етмәсидир. Америка бу аддымы атарса, Иран да өз өһдәликләринә гајыдаҹаг.”
Гәтәр әмири дә мүбарәк Рамазан ајынын дахил олмасы мүнасибәтилә тәбрикләрини билдирмәклә јанашы, ики өлкә арасында бүтүн саһәләрдә мүнасибәтләрин, хүсусилә дә нәглијјат саһәсиндә әмәкдашлығын инкишафы вә дәринләшмәсинә тәкид едәрәк дејиб: “Ики өлкә өз мүнасибәтләрини инкишаф етдирмәк үчүн бүтүн потенсиалларындан истифадә етмәлидир.”
Şејх Тәмим бин Һәмәд гејд олунан мөвзуларын, һабелә икитәрәфли вә реҝионал мәсәләләр барәдә јахындан мүзакирә вә фикир мүбадиләси апарылмасы үчүн Иран президентини Гәтәрә дәвәт едиб.
696 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
12.06.21, 11:33
Һәјат иксири
26.05.21, 08:46
Сәфәр азугәси
24.05.21, 22:33
Сирр
Go to TOP