Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Март 2021

Сарыкөклү су илә организминизи јениләјин

Сарыкөк онколожи хәстәликләр башда олмагла, бир чох проблемлә мүбаризә апарыр.

Һиндистанда демәк олар ки, бүтүн јемәк вә ширнијјатларда адычәкилән әдвијјадан истифадә олунур. Она ҝөрә дә, бу өлкәдә хәрчәнҝ хәстәлијинин фаизи диҝәр өлкәләрә нисбәтән дәфәләрлә ашағыдыр.

Һүҹејрәләри јениләјән, ејни заманда токсинләрдән азад едән сарыкөклә һазырланмыш ичкини сәһәр аҹгарына истифадә етмәк даһа мәгсәдәујғундур.

Һазырланмасы исә олдугҹа асандыр. 1 стәкан илыг суја јарым ч.г сарыкөк, 1 ч.г бал әлавә едиб јахшыҹа гарышдырын вә ичин.

Гејд едәк ки, ган дурулашдырыҹы дәрман гәбул едән хәстәләр бу ичкини гәбул етмәдән өнҹә һәкимлә мәсләһәтләшмәлидир.
1482 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP