Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Феврал 2021

Дуада ачар әмәлләр

Дуада ән мүһүм мәсәлә чағырдығын Аллаһы танымаг, Онун сәнин дуаны гәбул етмәсинә инанмагдыр. Инсанларын чоху Аллаһы танымагда сырф тәнзиһә дүчар олур, бу да Аллаһы инкара вә тәтилә сәбәб олур. Бир дәстә дә елә саныр ки, Аллаһ ичи бош бир шеј, ја мүһитдир, ја ҝөјләрдәдир. Она ҝөрә дә јухары мәканда олан аллаһы чағырырлар, белә дүшүнүрләр ки, өзләри вә аләм ҹөвһәрдирләр, өз затлары әсасында мөвҹуддурлар.

Бу үздән дуада өнәмли мәсәлә онун шәртләрини камилләшдирмәкдир. Дуанын шәртләринин камалы будур ки, дуа едән өз шәнинә ујғун олараг иҹмали шәкилдә Мүтәал Аллаһы танысын, дуа едәркән Ону өз јанында һазыр ҝөрсүн, һәтта дилинә ҝәлән дуанын да Аллаһ тәрәфиндән олдуғуну дүшүнсүн, Она хошҝүман олсун, дуанын мәзмуну онун мәсләһәтинә оларса, гәбул олаҹағына үмидвар олсун. Дуасынын әввәлиндә Аллаһын ҹәмал вә ҹәлал, ја өз дуасына ујғун олан адларындан бир нечәсини зикр етсин, Аллаһа һәмд-сәна етсин, сонра једди дәфә “ја әрһәмәр-раһимин” десин, өз ҝүнаһ вә ејбләрини етираф етсин, дуа вә онун иҹабәтинә лајиг олмадығыны играр етсин. Даһа сонра Мәһәммәд вә Али-Мәһәммәдә (с) салават ҝөндәрсин, онлара тәвәссүл етсин, дуасынын гәбул олунмасы үчүн Аллаһы онларын һаггына анд версин. Өз истәјини салаватдан ајырараг демәсин вә ону салаватын шәрти, гејди, ја сифәти гәрар версин. Мәсәлән десин: “Мәһәммәд вә Али-Мәһәммәдә салават ҝөндәр, елә бир салават ки, мәни она хатир бағышлајасан.” Сонра дуасыны салаватла вә “машаәллаһу ла гуввәтә илла биллаһ” демәклә, сона чатдырсын. Һабелә, дуа едәркән ағласын, ҝөзүндән ијнә уҹу, ја ағҹаганад ганады ағырлығында јаш ахса да. Бүтүн бунлары дөрд дәфә тәкрар етсин. Чүнки Аллаһ исрарлы саили севир. Дуа үчүн диҝәр шәртләр дә вардыр вә өз јериндә дејиләҹәк.

(Мирза Ҹавад Аға Мәлики Тәбризи, “Әл-Мурагибат” китабы)
1332 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP