Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Јанвар 2021

Әрдәбил имам ҹүмәсинин Азәрбајҹан Республикасы президентинә 3 хүсуси тәшәккүрү

Әрдәбилин имам ҹүмәси 19 Јанвар тәдбириндә чыхышы әснасында Азәрбајҹан Республикасы президентинә 3 дәфә тәшәккүр едиб.

Гафгаз Һәгигәтләри хәбәр верир ки, һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Һәсән Амилинин Азәрбајҹан Республикасы президенти Илһам Әлијевә илк тәшәккүрү онун 2021-ҹи или “Низами Ҝәнҹәви или” адландырмасына ҝөрә олуб.
Ајәтуллаһ Амили бу мүбарәк аддымы алгышламаг вә буна ҝөрә тәшәккүрүнү билдирмәклә јанашы, Низами Ҝәнҹәвинин ашағыдакы шеирини охујуб:

“Иран бир үрәкдир, бу аләм бәдән,
Олмаз хәҹаләтли белә сөз дејән.
Чүнки үрәјидир бу јерин Иран,
Üрәк јахшы олар бәдәндән, инан!
Шаһлар дијарындан хошдур о дијар
Ки, орда топланыб јахшы адамлар.

Имам ҹүмә икинҹи тәшәккүрүнү Азәрбајҹан Республикасы президентинин ишғалдан азад едилмиш тарихи Шуша шәһәриндә етдији чыхышына ҝөрә билдирәрәк дејиб: “Азәрбајҹан Республикасы президенти Шушада ачыг-ајдын елан етди ки, 1992-ҹи илдә Шушанын сүгут етмәси вә онун ермәниләрин әлинә дүшмәси Халг Ҹәбһәси-Мусават ҹүтлүјүнүн хәјанәти үзүндән баш тутмушдур. О вахт ермәниләр өз дырнагарасы әмәлијјатына бир ад вермишдиләр – дағларда тој. Һалбуки һеч әмәлијјат да кечирилмәмишди. Шуша шәһәри бошалдылмышды. Ондан сонра исә ермәниләр ҝуја бу әмәлијјат һаггында әфсанәләр ујдурмушдулар – дағларда тој. Инди биз онлара неҹә тој тутмушуг.”

Имам ҹүмә әлавә едиб: “Бу сөзүн бизим үчүн әһәмијјәтли олмасы она ҝөрәдир ки, Азәрбајҹан Республикасы мәтбуаты нечә илләр иди тәблиғ едирдиләр ки, Шушаны Иран ермәниләрә тәһвил вериб! Елә бурадан Иран әлејһинә диҝәр иттиһамларын вәзијјәтини дә баша дүшмәк олар.”

Сејид Һәсән Амили Гарабағ мүһарибәсинин әввәлиндә Түркијә КИВ-ләринин чох тәһлүкәли шәкилдә Ирана гаршы ифтиралар јағдырмасына, бизим өлкәмизи Ермәнистанын јанында ҝөстәрмәк истәмәсинә вә бу истигамәтдә ҝениш тәблиғат апармасына тохунараг дејиб: “Азәрбајҹан Республикасы президенти ачыг-ајдын шәкилдә онларын ҹавабыны верди, Иранын Ермәнистана һеч бир көмәк етмәдијини билдирди, беләликлә, онларын бүтүн тәблиғатыны пуча чыхартды. Биз үчүнҹү дәфә бу мөвзуја ҝөрә Азәрбајҹан Республикасы президентинә өз тәшәккүрүмүзү билдиририк.”

Ајәтуллаһ Амили Гарабағда тарихи абидәләрин горунмасы истигамәтиндә Азәрбајҹан һөкумәтинә тәклиф ирәли сүрәрәк дејиб: “Азәрбајҹан һөкумәтинә тәклиф едирәм ки, азад едилмиш бөлҝәләрдә тарихи әсәрләрин бәрпа ишләриндә иранлы мүтәхәссисләрдән фајдалансын. Бу аддым Сәфәвиләр дөврүндән Гарабағда галмыш тарихи әсәрләрин кимлијинин горунмасына сәбәб олаҹаг.”

Имам ҹүмә бу ил 19 Јанвар мәрасиминин кечирилмәсинин Азәрбајҹан Республикасынын ишғал едилмиш әразиләринин әсас һиссәсинин азад едилдији бир илә тәсадүф етмәсинә дә тохунараг дејиб: “Бир заман Америка гондарма Гарабағ һөкумәтинин хариҹи ишләр назирини Конгресә дәвәт етмишди вә орада Гарабағын Азәрбајҹандан ајрылмасыны бајрам едир, азәри рәсмиләринә ришхәнд едирдиләр. Лакин инди белә дејил.”
Вәлијји-фәгиһин Әрдәбил әјаләти үзрә тәмсилчиси чыхышынын диҝәр һиссәсиндә сионистләрин бүтүн Ислам өлкәләри үчүн сијасәтләринә, онлары парчаламаг планларына да тохунараг дејиб: “Онлар Гарабағын Азәрбајҹан Республикасына гајытмасыны истәмирдиләр. Гарабағда кечирилән һәрби парадда ермәниләрин һәмишә “Исраил” бајрағы галдырмалары буна сүбутдур.”

Ајәтуллаһ Амили вурғулајыб: “Биз дүнја азәриләринин вәһдәтини истәјирик вә вәһдәт јалныз рәһбәрликлә мүмкүндүр. Шүкүр ки, дүнјанын ән бөјүк рәһбәри азәри бир бөјүк шәхсијјәтдир. Али Мәгамлы Рәһбәр бүтүн дүнја азәриләринин мәнәви вә сијаси рәһбәридир. Биз һамымыз онун меһвәри әтрафында һәрәкәт етмәлијик.”
Гејд едәк ки, “19 Јавнар Дүнја Мүсәлман Азәрбајҹанлылары Ҝүнү” тәдбириндә Әрдәбилин танынмыш хәттаты Насир Садигинин дәјәрли хәтти илә јазылмыш “Иран бир үрәкдир, бу аләм бәдән” таблосунун ачылышы илә Низаминин шериндән бир парчанын хәттатлыг едилмәси мүсабигәсинә старт верилиб.
650 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP