Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Јанвар 2021

Өмрү узадан мејвә ширәси

Тәдгигат нәтиҹәсиндә елм адамлары инсан өмрүнү узадан мејвә ширәсини мүәјјән едибләр.

Арашдырмалара ҝөрә, нар ширәси нәинки өмрү узадыр, ејни заманда хәрчәнҝин јаранма рискини дә азалда биләр.

Беләликлә, мүтәхәссисләр тәрәфиндән мејвә милчәкләри үзәриндә апарылан тәҹрүбә нәтиҹәсиндә мәлум олуб ки, нар ширәси еркәк милчәјин өмрүнү 18 фаиз, диши милчәјин өмрүнү исә 8 фаиз артырмасына көмәк едир.

Бу ширәни ичән диҝәр бөҹәкләрин ҝүн әрзиндә физики ҹәһәтдән даһа актив олдуглары да гејд олунуб.

Мүтәхәссисләр билдириб ки, нар сујунда һүҹејрәләрдәки митокондриалын функсијаны јахшылашдыран уролитин А адлы маддә мөвҹуддур.

Митокондриалын функсијасынын јахшылашмасы исә бәдәнин гоҹалма просесини ләнҝитмәјә көмәк едир. Бундан әлавә, нар ширәси үрәк хәстәликләри рискини дә азалдыр.
635 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP