Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Јанвар 2021

Сурија: Сионист режимин һүҹумлары Түркијә вә террорчуларла координасија олунур

Сурија Хариҹи Ишләр Назирлији БМТ-нин баш катибинә вә ТШ-нын сәдринә мәктуб ҝөндәрәрәк сионист режиминин чәршәнбә ҝүнү Суријаја һүҹумуна етираз едиб.

Суријанын “САНА” Информасија Мәркәзинин вердији хәбәрә ҝөрә, мәктубда сионистләрин чәршәнбә ҝүнү (6 јанварда) саат 23:10 дәгигәдә бејнәлхалг ганун вә гәтнамәләри позараг ишғал едилмиш Голан бөлҝәсиндән Сурија әразисини бомбаламасы гејд олунуб.

ХИН-нин шикајәт мәктубунда вурғуланыб: “Ишағлчы режим өз террор һәрәкәтинә јүксәк дәрәҹәдә исрарлыдыр. Һалбуки, онун Сурија әлејһинә бүтүн планлары пуча чыхмышдыр. Ишғалчы режимин һәјасызлығы о һәддә чатыб ки, бәјанат јајараг өтән ил Сурија әразисинә 50 дәфә һүҹум етдијини хәбәр верир.”

Мәктубда билдирилир ки, сионист режиминин тәҹавүзләри Суријада террорчуларын һүҹуму илә бир вахтда баш вериб, бунунла да һәр ики тәрәфин (сионист режими вә террорчулар) террорчу һәрәкәтләр төрәтмәклә бөһраны узатмаг вә Сурија ордусуну зәифләтмәк үчүн разылашдыгларына, бу истигамәтдә тәлаш етмәләринә шүбһә галмыр.

Хариҹи Ишләр Назирлији БМТ-јә мүраҹиәт едәрәк вурғулајыб: “Сурија Әрәб Республикасы бир даһа вурғулајыр ки, Исраилин өз дүшмәнчилик вә тәһлүкәли јолуна исрар етмәси һәр бири севимли Суријанын бир һиссәсини ишғал етмиш үч ишғалчынын: Исраил, Түркијә вә Американын координасија үзрә һәрәкәт етдијини сүбут едир.”

Мәктубда һабелә гејд олунур ки, сионист режиминин Сурија торпағына һүҹумлары бөлҝәнин тәһлүкәсизлик вә сабитлијини тәһдид едир вә бу һүҹумлар Сурија халгынын терроризм үзәриндә гәләбәсинә вә ишғал едилмиш Голан әразиләринин ҝери алынмасындакы ирадәсинә мане ола билмәјәҹәк.
638 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP