Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Јанвар 2021

Шәһид Гасим Сүлејманинин өз һәјат јолу барәдә гәләмә алдығы ҝүндәлијә, Ајәтуллаһ Хаменеинин гејди јајымланыб

Шәһид Гасим Сүлејманинин һәјат јолу барәдә гәләмә алдығы "Һеч нәдән горхмурдум" адлы ҝүндәлијә Ислам Ингилабынын Рәһбәринин јаздығы гејди иҹтимаијјәтә тәгдим едилиб.Араннеwс- Шәһид Гасим Сүлејманинин һәјат јолу барәдә гәләмә алдығы "Һеч нәдән горхмурдум" адлы ҝүндәлијә Ислам Ингилабынын Рәһбәринин јаздығы гејди иҹтимаијјәтә тәгдим едилиб. Китабын охунмасындан өнҹә јазылан Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеинин гејдиндә, белә дејилир:

Аллаһын ады илә.
Бизим әзиз шәһидимизин хатирәсини уҹалдан һәр бир шеј, ҝөзә ишыг верән вә көнүл охшајандыр.
Онун хатирәсинин Аллаһ тәрәфиндән ән јүксәк сәвијјәдә дәјәрләндирилмәсинә вә онун ихлас вә салеһ әмәлинин дүнјәви мүкафатынын она һәдијјә едилмәсинә бахмајараг, бизим дә һәр биримизин вәзифәләри вардыр. Бу китабы һәлә охумамышам, амма, бу јолда бир аддым ола биләр.
Аллаһ Өз фәзлиндән она рузи етдијини, бизә дә рузи етсин.

Сејјид Әли Хаменеи. 27.12.2020

Бу китаб Шәһид Сүлејманинин Керманын Гәнат Мәлик кәндиндә ушаглыг дөврү вә һәјатындан 1979-ҹу ил Ислам Ингилабындакы мүбаризәләринин јарысына гәдәрки барәдә шәхси гејдләриндән ибарәтдир.

"Һеч нәдән горхмурдум" китабы чап вә әлјазмадан ибарәт олараг, 136 сәһифәдән ибарәтдир.
813 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP